İfraz ne demek?

Günlük yaşamımızda sık sık duyduğumuz, daha çok konut sahiplerinin karşısına çıkan İfraz ne demek? işte yanıtı...

İfraz ne demek?

Günlük yaşamımızda sık sık duyduğumuz, daha çok konut sahiplerinin karşısına çıkan İfraz ne demek? İfraz nedir nasıl yapılır? işte yanıtı...

İfraz ne demek?
Tapu kütüğünden tek parsel olarak kayıtlı olan bir taşınmazın imar planına uygun düzenlenen haritalara göre birden çok parçalara ayrılarak ayrı ayrı tescil edilmesine ifraz denir. İfraz taşınmazın değerini arttırmak ve daha çabuk satılmasını sağlamak için yapılır. 

İmar Kanununun 15. ve 16 maddesine göre, yol, meydan, yeşil saha ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkkullerin bu kısımlarının ifrazına izin verilmez. Bu alanların kamuya terkedilmesi şarttır.  İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazın bu planlara uygun olması şarttır. 

İmar kanununun 15. maddesinin son fıkrası; imar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez. demektedir. Bu düzenleme ile küçük alanların ifrazına engel olunmaktadır. 

İfraz iki türlü yapılır;

1- Parselasyon niteliğindeki ifraz işlemleri, yukarıda saydığımız alanların kamuya terk mecburiyeti vardır. 
2- Parselasyon niteliğinde olmayan ifraz işlemleri, kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan, bir parselin birden çok parçalara ayrılması söz konusudur. 

İfraz nasıl yapılır?
İmar planlarına uygun şekilde parselasyon haritaları hazırlanır ve imar kanununun 15 maddesine göre kamuya terk edilen alanlar da haritada belirlenir. İfrazı yapılan taşınmaz belediye ve mücavir alan içerisinde kalıyorsa belediye encümeni, belediye ve mücavir alan dışında kalıyor ise il idare kurulunun onayına sunulur. Bu planlar 1 ay ilgili idarenin divannamesinde askıda kalır. Aynı zamanda ilan aracılığı ile duyurulur. A

Askı süresinin bitinminde parselasyon planları kesinleşir. Kesinleşen planlar 15 gün içerisinde tescil işlemi yapılmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu Sicil Müdürlüğü, gönderilen kesin planların tescil ve terkin işlemini 1 ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Tapu sicil müdürlüğü mülk sahiplerinin muvafakatını aramaksızın, tapu sicillerini onay plana göre resen tanzim ve tesis eder.