İfraz nedir?

İfraz nedir?" sorusunun cevabına haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

İfraz nedir?

İfraz kelime anlamı ayırma olup, Tapu kütüğünde tek parsel üzerinde belirtilen taşınmaz malın birden fazla parçalara bölünerek paylaşılmasına denir. 2 farklı çeşidi bulunan ifraz İmar Kanunu'nun 15 ve 16'ıncı maddeleri uyarınca ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak ayrılmıştır.

1. İmar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

2. Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.

İfraz işlemi için hangi belgeler istenir?
1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,
2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,
4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.
5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.
6. Tarafların T.C. kimlik numaraları ile vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.

İfraz nedir?
Ayırma işlemi olan İfraz, Tapu kütüğünde tek parsel üzerinde belirtilen taşınmaz malın birden fazla parçalara bölünerek paylaşılmasına denir.

İfraz işlemi türleri nedir?
Rızai İfraz; arazi sahibinin kendi isteği ile araziyi ayırma isteğidir. Ayırma işlemi yapılacak arsanın tüm paydaşlarının istenilen belgeler ile idarelere başvurmaları yolu ile gerçekleşir. 6785 sayılı eski İmar Kanunu'nun 38'inci maddesine göre isteğe bağlı ifraz sadece imar sınırları içinde yapılırdı.

Mahkeme Kararı ile İfraz; söz konusu taşınmaz birden fazla kimseye ait ise herhangi bir hak sahibi ifraz işlemi isteyebilir. Mahkeme kararı ile bu ifraz işlemi yapılır. 

Cebri İfraz; binalı ya da binasız arsalarda hak sahiplerinin kararı aranmaksızın yol fazlaları, kamuya ya da belediyelere ait yerlerle birleştirilmeleri demektir.