İstimlak bedeli nasıl hesaplanır?

Normalde özel kişilere ait olan gayrimenkullerin kamu yararına hizmet edecek şekilde devlet ya da kamu tüzel kişinin mülkiyetine geçmesine istimlak denir. Peki, istimlak bedeli nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

İstimlak bedeli nasıl hesaplanır?

Normalde özel kişilere ait olan gayrimenkullerin kamu yararına hizmet edecek şekilde devlet ya da kamu tüzel kişinin mülkiyetine geçmesine istimlak denir. Peki, istimlak bedeli nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

Kamusallaştırma anlamına gelen istimlak işleminin yapılmasının çeşitli nedenleri vardır ve istimlak bedelinin nasıl hesaplanacağı devlet tarafından belirlenir. 

İstimlak nedenleri nelerdir? 

* Devlet tarafından kamu hizmeti için bir imar yapılacağı zaman istimlak yapılır. Örneğin, metro, park, yol ve geçit yapımlarında devlet tarafından istimlak (kamulaştırma) kararı verilir. 

* Bazı halk sağlıını tehdit eden taşınmazlar gibi olağanüstü durumlar oluştuğunda devlet yasaları kullanılarak istimlak kararı alınır.

* Kamulaştırma kararı alındığı zaman yasalar ile öngörülmüş bir şekilde değer hesaplanır ve bu bedelin nakit ve peşin olarak şartsız ödenmesi gerekiyor. 

İstimlak bedeli nasıl hesaplanır? 

İstimlak kararı alabilmek için 3 kişiden az olmamak koşulu ile bir tespit komisyonu toplanır. İstimlak bedelinin ne kadar olacağına yapacağı araştırmalar ile bu tespit komisyonu karar verir. Tespit komisyonu, istimlak edilecek yerin vergi kayıtlarını inceler veya çevreden mülkiyet değeri hakkında bilgi alarak değer tespit eder. Alınan karar, işlemleri gerçekleştirmek üzere uzlaşma komisyonuna aktarılır ve istimlak edilecek yerin sahibi buraya davet edilir. Sonrasında pazarlıklar sonucu anlaşılırsa devir işlemleri yapılır ve istimlak edilecek yerin sahibi parayı nakit ve peşin olarak alır. 

Anlaşma sağlanmazsa asliye hukuk mahkemesinde kamulaştırma davası açılır ve mahkeme taraflardan tekrarda anlaşma yapmalarını ister. Eğer taraflar yine anlaşma sağlayamazsa bilirkişi tarafından yerin değeri tespit edilir. Mülk sahibine bilirkişiden alınan son değer bildirilir. Mülkiyetin sahibinin son kararı da kabul etmeyip itiraz etme ya da temyize götürme gibi hakları vardır. 

Kamulaştırmada bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;

 a)Cins ve nevini,

 b) Yüzölçümünü.

 c) Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

 d)Varsa vergi beyanını,

 e)Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

 f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini.

 g) Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

 h) Yapılarda, (…)(2) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,

 ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,

 Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler. Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz.