Kamulaştırma (istimlak) nedir?

Ne 1982 Anayasası'nda ne de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda kamulaştırma teriminin mutlak bir tanımı yapılmamıştır

Kamulaştırma (istimlak) nedir?

Emlakwebtv

Ne 1982 Anayasası'nda ne de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda kamulaştırma teriminin mutlak bir tanımı yapılmamıştır. 1982 Anayasası'nın 46. maddesi şu şekildedir: "Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir”

İstimlak Nedir?

Avukat Ali Güvenç Kiraz "İstimlak Nedir?" sorusunu sizin için cevaplandırdı.

Bu hükümden hareketle kamulaştırmayı; “Devletin, kamu yarının gerektirdiği hallerde kamu gücünü kullanarak, özel kişilere ait taşınmazlara karşılığını ödemek suretiyle el koyması ve bunları kamu hizmetine özgülemesi” şeklinde, tanımlayabiliriz.

Yargıtay da bir kararında hiç şüphe yok ki kamulaştırma haksız bir fiil değildir. Anayasa tarafından kabul edilen hukuka uygun bir müessesedir. İdare ile mal sahibi arasında akdi (sözleşmesel) bir ilişkinin varlığından da söz edilemez. Zira akitte (sözleşme) esas olan, tarafların serbest iradelerinin birleşmesidir. Burada, gerek hukuki işlemin kurulmasında gerekse unsurlarının parasını (bedelini), hukuka uygun idari bir işlem sonunda malı alınana verilen bir karşılık olarak nitelemek yerinde olur.” Demiştir.