Kira kontratı damga vergisi 2015

Kira kontratı damga vergisi 2015 hesaplaması nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Kira kontratı damga vergisi 2015

Kira kontratı damga vergisi, her yıl yeniden belirleniyor. 2015 yılının kira kontratı damga vergisi oranı ise 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlükte. Bu verginin kira sözleşmeleri yapılırken, her iki taraf tarafından da ödenmesi gerekiyor. Peki kira kontratı damga vergisi 2015 hesaplaması nasıl yapılır?

Hesaplamayı yapmadan önce 2015 yılının kira kontratı damga vergisi oranını bilmemiz gerekiyor. Bu oran 2015 yılında mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden 1000’de 1.89 olarak belirlenmiş durumda.

Kira kontratı damga vergisi 2015 hesaplama  

Evinizi yıllık 12 bin lira kira getirecek şekilde kiraya verdiğinizi düşünelim. Eğer kira kontratınızda kefil yoksa, ödeyeceğiniz damga vergisini bulmak için;

12000x1.89/1000=22.68 lira olur.

Kira kontratı damga vergisi muafiyeti

Bu damga vergisinden muaf olmakta mümkün. Tüzel kişiler taşınmazlarını mesken olarak kiraya verirlerse, damga vergisi ödemek zorunda kalmıyorlar.

Kira kontratı damga vergisini kim öder?

Kira kontratı damga vergisini ödeyen kişi ise hem kiraya veren hem de kiralayandır. Her iki tarafında ödemekle yükümlü oldukları damga vergisi kanununu ise aşağıda görebilirsiniz;

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.”