Kira kontratı damga vergisi hesaplama 2015

Her yıl güncellenen damga vergisi oranları 2015 yılında nasıl? İşte kira kontratı damga vergisi hesaplama 2015...

Kira kontratı damga vergisi hesaplama 2015

Sene başında belli olan ve her yıl güncellenen damga vergisi oranları listesinde yer alan kira kontratı damga vergisi oranı 2015 şöyle; 

Kira Kontratı damga vergisi 2015 yılında sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 olarak belirlendi. Kira kontratı damga vergisi oranı 2015, 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Kira kontratı noterde düzenlenenlerin kira kontratı damga vergisi bedelini ödemeleri gerekiyor. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ise şöyle;

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” 

Kira kontratı damga vergisi hesaplama 2015

2015 yılında binde 1,89'luk oran üzerinden hesaplanan kira kontratı damga vergisi hesaplama 2015 e örnek verelim. Aylık kira tutarı 1000 lira olan konutun yıllık kira tutarı ve kira damga vergisi oranı çarpılıyor. (Kira vergisi oranı 1,89/1000) Bu işleme göre çıkan sonuç kira kontratı damga vergisi 2015 ödenmesi gereken miktar oluyor.