Normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu

2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlendi

Normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu

2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlendi. Emlak Vergisi kanunu genel tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

2018 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvele aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.

18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Genel Tebliği şöyle; 

''29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.''

2018 yılı için 100 metrekare inşaat maliyeti 

1. sınıf inşaatta betonarme karkas ev
Asgari: 902,44 x 100 = 90.244 
Azami: 991,48 x 100 = 99.148 
Orta: 946,96 x 100 = 94.696

2. sınıf inşaatta betonarme karkas ev
Asgari: 577,94 x 100 = 57.794
Azami: 686,50 x 100 = 68.650 
Orta:632,22 x 100 = 63.222

3. sınıf inşaatta betonarme karkas ev
Asgari: 407,78 x 100 = 40.778
Azami: 487,71 x 100 = 48.771
Orta: 447,75 x 100 = 44.775

Basit betonarme karkas ev
Asgari: 207,86 x 100 = 20.786 
Azami: 293,57 x 100 = 29.357
Orta: 250,72 x 100 = 25.072