Şufa hakkı

Şufa hakkı, Şufa hakkı nedir? Kanuni Şufa nedir? İşte yanıtı

Şufa hakkı

Şufa hakkı Önalım hakkıdır. Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması durumunda onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır.

Şufa hakkı nedir?
Şufa Hakkı, hukukta "Ön alım hakkı"dır. Hisseli taşınmazlarla ilgilidir ve tapu sicil işlemlerinde kullanılır. Hisseli taşınmazlarda satış gerçekleşirken diğer alıcılardan önce alabilme hakkıdır. Örneğin; hisseli bir taşınmazda yer alan hisseyi satmak isteyen bir kişi öncelikle diğer hisse sahiplerine bu hisseyi alıp almayacaklarını sorar. Diğer hissedarların satışa sunulan hisseli taşınmazı satın alma öncelikleridir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda 732. ve 736. maddeleri arasında düzenlenen şufa hakkı şöyle tanımlanır:

Önalım hakkı; Müşterek mülkiyete tabi taşınmazdaki bir hissenin üçüncü bir kişiye satılması halinde, hissesi bulunan hissedarların veya sözleşme ile bu hak kendisine tanınan kişilerin ,satışa konu taşınmazı , belirli bir süre içerisinde diğer alıcılara nazaran öncelikli satın alma hakkıdır. Ayni ve yenilik doğrucu bir haktır.

Kanuni Şufa nedir?
Hissedarlık esasına göre tescilli taşınmaz mallarda hissedarların birbirlerine karşı şufa hakları vardır. Bu hak kanun tarafından tanındığından kanuni şufa hakkı denmektedir. Kanuni şufa hakkının tapu kütüğüne şerhine gerek yoktur. Taşınmaz malda hisse sahibi olmak bu hakka sahip olmak için yeterlidir. Hissenin çok veya az oluşunun da önemi yoktur.

Şufa hakkının kullanılmasına esas olmak üzere, tapuda yapılan satışları şufa hakkı sahibine ihbar yükümlülüğü satıcıya ve yeni alıcıya aittir. Tapu sicil müdürlüğünün ihbar yükümlülüğü yoktur. Yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmelidir . Bu haktan feragat edilebilir. Feragat noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne başvurarak da yapılabilir. Tapu sicil müdürlüğüne başvurulması halinde feragat edenin beyanı tescil istem belgesine yazılarak tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh edilir. Feragatın bedelli veya bedelsiz yapılmış olmasının tapu sicili açısından bir önemi yoktur.