Torba yasa maden sektörüne ne getirdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğü giren 'Torba Yasa' madencilik iş kolunda önemli düzenlemeler gerçekleştiriyor

Torba yasa maden sektörüne ne getirdi?

301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma Faciasının ardından, madencilik sektöründeki çarpıklıkları gidermek adına yapılan düzenlemeler 'Torba Yasa' ile birlikte hayata geçti.

Peki, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun', madencilik sektöründe ne gibi yenilikler getiriyor?

Yer altı çalışma süresi: Haftada 36 saat
Torba yasa ilk olarak madencilerin yer altında çalışma saatlerini düzenliyor.  Maden işçilerinin yer altında çalışma sürelerini, haftalık otuz altı saat olarak belirleyen 4. madde, bu süreyi aşan  her bir saat için ödenecek fazla çalışma ücretini, 'normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olamayacağını' ön görüyor. Yine 7. maddede bir maden işçisinin günde 6 saatten fazla yer altında çalıştırılamayacağını karar bağlıyor. Kanun “Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.' ifadesine yer veriyor.

Ücretler: Asgari ücretin iki katından az olamaz
Torba Yasa'da yer alan 9. maddeye ek maddede, işçi ücretlerinin 'asgari ücretin iki katından az olamayacağı'  ifadesi yer alıyor. Kanunun 2. maddesi ve 4. Grup madenlerden 'linyit ve taşkömürü' çıkarılan işyerlerinde 'yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarının 4857 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamayacağını bildiriliyor.

Soma madencilerinin yakınlarına ne verilecek?
Torba Yasa kapsamında Soma'da ölen 301 madencinin yakınlarına da maaş bağlanması karara bağlandı. Geçici Madde 59'da ele alınan düzenlemeye göre, kaza sonucunda ölen sigortalının kuruma olan tüm borçları terkin edilirken, hak sahiplerine 32. madde ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın 'Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmasına karar verildi.  

Madencilere konut yardımı
Torba Yasa'nın 91. maddesi ise  'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna' yapılan geçici ek madde ile Soma'da ölenlerin yakınlarına konut yardımını düzenliyor.  Maden kazasında hayatını kaybeden kişilerin mirasçılarına devredilmek üzere, gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından bedelsiz olarak yapılacak konutlar için ihtiyaç duyulan taşınmazların, maliklerinden bağış, satın alma, kamulaştırma, devir ve temlik veya tahsis yolu ile edinilebileceğine değinen düzenlemede:

'Birinci fıkraya göre edinilen taşınmazların üzerine yapılan konutlar, adı geçen Başkanlık tarafından  maden  kazasında  hayatını  kaybeden  kişilerin  mirasçıları  adına kura ile bedelsiz olarak tapuda devir ve tescil olunur. Bu konutlardan arta kalanlar Maliye Bakanlığınca genel hükümlere göre değerlendirilir.' ifadelerine yer veriyor.