Yeni Gimat GYO’nun genel kurul toplantısı 18 Mayıs’ta

Yeni Gimat GYO, 18 Mayıs günü genel kurul toplantısı yapacak

Yeni Gimat GYO’nun genel kurul toplantısı 18 Mayıs’ta

15 Nisan 2014 / Emlakwebtv
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 18 Mayıs 2014'te genel kurul toplantısı yapacak. Ankara Ankamall AVM'de saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 2013 yılı mali tablolar masaya yatırılacak.

Toplantı gündemi şöyle:
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının 
alınması,
3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4-2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel 
Kurul'un onayına sunulması
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7- 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kȃr dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
8-2013 yılı kȃrının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel 
Kurul'un onayına sunulması,
9- Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 
hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel 
Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin 
"Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ücretlerinin belirlenmesi, 
15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir 
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş 
türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 
başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında 
ortaklara bilgi verilmesi, 
16-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri 
yetkisi verilmesi,
17-Dilek ve temenniler.