Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği!

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'ne göre yüzülebilir plajlara haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği!

Yaz mevsimi gelmesi ile birlikte birçok plaj halka açıldı. Kafaları karıştıran sorular da bununla beraber başladı. “Hangi plajda yüzülebilir?” ve “Hangi plaj temiz suya sahip?”

Bunları düzenleyen Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne ve araştırmalara göre yüzülebilir plajlar açıklandı.

Marmara Denizi
-Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde yapılan izleme çalışmaları sonucunda 538 yüzme alanının 457’si yönetmeliğe uygun olarak değerlendirildi. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
-Bandırma körfezi, Gemlik Körfezi-İstanbul Boğazı doğu girişi arası, İstanbul Boğazı Batı girişi-Büyük çekmece arası hassas alan olarak ilan edildi.
-Marmara Bölgesi’nde Atıksu Yönetimi İle İlgili olarak Çanakkale-Gelibolu, Lapseki, Umurbey, Kepez ve Eceabat, Balıkesir-Erdek Belediyeleri Atıksu arıtma tesisleri tamamlandı. Bandırma Belediyesi Arıtma Tesisi Arıtma Tesisleri fizibilite ve ÇED çalışmaları IPA kapsamında devam etmektedir.
-Marmara Bölgesi Toplam nüfusunun %55.15’inin atıksuları arıtma tesisleri ile arıtılmaktadır.
-Marmara Bölgesi’nde 15 adet lisanslı atık alma gemisi ile 100 limanda atık alım hizmeti bakanlık tarafından yetkilendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

Karadeniz
-Yüzme suyu alanlarında 179 noktada izleme yapıldı. 144 tanesi yüzmeye uygun olarak değerlendirildi. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
-Ünye-Samsun-Bafra arası ötrofikasyon açısından hassas alan olarak belirlendi.
-Karadeniz Bölgesi’nde 13 adet lisanslı atık kabul tesisi 2 adet atık alım gemisi bulunmaktadır. Karadeniz’e gelen gemilerin % 95’i Bakanlıkça belgelendirilen limanlara gelmektedir.
-Gemi ve kıyı tesislerinin neden olabileceği kazalara müdahale amacıyla; 2 tanesi Karadeniz’de olmak üzere; 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı hazırlanmıştır ve çevre denetimleri etkin bir şekilde yapılmaktadır.
-Karadeniz Bölgesi’nde Atıksu Yönetimi İle İlgili olarak; Giresun, Trabzon, Karabük, Düzce, Adapazarı Atıksu Arıtma Tesisleri tamamlandı. Tokat, Bolu, Nevşehir ve Kırşehir Atıksu Arıtma Tesisleri yapım aşamasında. Ordu ve Çarşamba Atıksu Arıtma Tesisleri fizibilite ve ÇED çalışmaları IPA kapsamında tamamlandı. Amasya, Kırıkkale, Kastamonu Samsun ve Bartın Atıksu Arıtma Tesisleri fizibilite ve ihale dokümanı hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
-Kocaeli, Samsun, Bayburt, Aksaray, Bolu, Sinop, Trabzon-Rize, Sakarya, Yozgat Katı Atık Sahaları tamamlanmıştır. Kars, Zonguldak, Erbaa (Tokat), Çarşamba (Samsun), Kastamonu Katı Atık Sahaları inşa aşamasındadır. Çorlu, Havza (Samsun) Katı Atık Sahaları yer seçimi aşamasındadır.
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak geçtiğimiz yıl içerisinde bölge illerine toplam 84.605.189 TL çevresel yatırımlar ve yerel yönetimlere yapılan yardımlarda kullanılmak üzere aktarıldı.
-Alabalık, mersin balığı ve kalkan gibi pek çok türe ilişkin koruma ve üretme stratejileri oluşturuldu. Karadeniz Kırmızı Liste Taslağı hazırlandı ve nihai halini aldı. Bundan sonraki süreçte “Karadeniz’in Türler için Önemli Yaşam Alanlarının belirlenmesi” planlandı. Bu çerçevede, deniz ve kıyı koruma alanlarının oluşturulması ve haritalanması öncelikli faaliyet olarak görülmektedir.

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesini belirlemek ve bu suların başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesinin engellenmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, sağlık amacıyla kullanılan sular ile yüzme havuzlarındaki sular haricindeki yüzme ve rekreasyonel amaçlı kullanılan sulara uygulanacak kriterlerin belirlenmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili teknik ve idari esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 11 inci maddelerine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Doğal zenginleşme: İnsan müdahalesi olmaksızın bir su kaynağının topraktan, toprak içinde bulunan bazı maddeleri almasını,
İl teşkilatı: İl çevre ve orman müdürlüğü, il sağlık müdürlüğünü,
İdare:
a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 3/3/1988 tarihli ve 3416 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi uyarınca atık, artık ve yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile ilgili hususlarda denetleme ile yetkili kılınan Bakanlığı,
b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin ifasında yetkili olmak üzere; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sağlık Bakanlığını, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan su ve kanalizasyon idareleri, 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir ve şehir belediye başkanlıklarını,
c) Atıksu altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde, kanalizasyona bağlantı izni veren, atıksu altyapı tesislerinin inşaası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri,
d) Alıcı su ortamlarına deşarj izni için, mahalli çevre kurullarının alacağı karar ve görüşler doğrultusunda büyükşehir belediye hudutları içerisinde ve dışında mahallin en büyük mülki amirini,
e) Derin deniz deşarj izni için; derin deniz deşarjı projeleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra mahalli çevre kurulunun uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki amirini,
f) 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığını, Bakanlığı ve mahallin en büyük mülki amirlerini,
g) 2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezaların verilmesinde aynı Kanunun 24 üncü maddesinde yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarını,
Rekreasyon alanları: Plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan akarsu, göl, baraj gölü ve deniz sularını,
Yüzme suyu: Yetkili makamlarca yüzmeye açıkca izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü akarsu, göl, baraj gölü ve deniz suyunu,
Yüzme alanı: Yüzme suyunun bulunduğu alanı,
Yüzme sezonu: Yerel adetlerin ışığında, yüzme ve hava şartlarına bağlı olarak mevcut olabilen yerel kurallara ve çok sayıda yüzücünün olması beklenen dönemi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Esaslar
Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların korunması ile ilgili esaslar
Madde 5 — Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan su ortamlarına her türlü atık suyun deşarj edilmesi yasaktır. Bu su ortamlarını besleyen akarsu ve kuru derelere söz konusu su ortamlarının kalitesini değiştirecek şekilde atık su deşarjına izin verilmez.
b) Her türlü katı atık ve artıklar yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan su ortamlarına atılmaz ve atılmasına izin verilmez.
c)Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan su ortamlarına atıksu arıtım tesislerinden yapılacak deşarjlar, söz konusu su ortamlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yapılır.
c) 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği içinde yer alan denizlerin kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili hükümler geçerlidir.
Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların kalite kriterleri
Madde 6 — Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan sularda aranacak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler Ek-1’deki Tablo’da verilmiştir. Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların bu parametrelerde belirtilen sınır değerlere uygun olması sağlanır.
Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi
Madde 7— Herhangi bir amaçla kullanım açısından sınıflamaya alınmış olsun ya da olmasın tüm yüzme ve rekreasyonel amaçlı kullanılan suların sağlıklı bir ortam halinde muhafazası için, yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan sular, Ek-1’deki Tablo’da verilen kalite kriterlerini sağlamalıdır. Ek-1’deki Tabloda yer alan parametrelere ilişkin ölçüm sonuçları;
a) Alınan örneklerin % 95’inde test sonuçları Ek-1’deki Tablo’da belirtilen zorunlu değerleri sağlaması,
b) Diğer bütün durumlarda; toplam koliform ve fekal koliform parametreleri için numunelerin % 80’inde, diğer parametrelerin ise % 90’ında test sonuçları Ek-1’deki Tablo’da yer alan kılavuz değerlerini sağlaması,
c) Numunelerin, %5, 10 veya 20’sinin parametre değerlerine uygun olmadığı durumlarda, mikrobiyolojik parametreler, pH ve çözünmüş oksijen parametreleri hariç, diğer parametreler için alınan numunelerin her birinde ilgili sütunlarda verilen değerlerden en fazla % 50 oranında sapma olması, halinde uygun kalite kriterleri olarak kabul edilebilir.
Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1’deki Tablo’da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır.
Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların kalitesinin sağlanması
Madde 8 — Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların kalitesinin sağlanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen sınır değerlere uyması için gerekli bütün tedbirler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren alınır.
b) Yüzme ve rekreasyon sularına yapılacak olan ve Ek-1’deki Tablo’da yer alan mikroorganizmalar, fiziksel ve kimyasal maddeleri içeren arıtılmış atık suların boşaltımına ilişkin alınacak deşarj izni için 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
d) Yüzme ve rekreasyon alanlarına olumsuz yönde etki eden ve edebilecek potansiyel kirletici kaynakların miktarını ve içeriğini tespit etmek, kirliliği kaynağında durdurmak amacıyla, coğrafik ve topografik verileri de kapsayacak şekilde, akarsu, göl ve deniz sularının periyodik olarak incelenmesi çalışmaları ilgili kurumların mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
Numune alma esasları
Madde 9 — Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan sulardan numune alınması sırasında aşağıdaki kurallara uyulur.
a) Numune alımına yüzme sezonunun başlamasından on beş gün önce başlanır ve numuneler Ek-1’deki Tablo’da belirtilen aralıklarla aynı numune noktasından alınır.
Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı ve adı geçen bakanlıkların il teşkilatlarınca yapılan inceleme, denetim veya örnekleme çalışmaları sonucunda, yüzme suyunun kalitesine olumsuz etkide bulunabilecek maddelerin boşaltıldığı yada boşaltılmasının muhtemel olduğu anlaşılırsa veya su kalitesinde bir düşüş olduğundan şüphelenilirse ilave örnek alınır.
b) Numuneler, günlük ortalama yüzücü sayısının en yüksek olduğu yerlerden, tercihen su yüzeyinin 30 cm. altından alınır. Mineral yağ araştırması için numune alınması söz konusu olduğunda, numune su yüzeyinden alınır.
c) Bakteriyolojik parametrelerin analizi için alınacak numune miktarı en az 350-450 ml. dir. Numuneler steril, kahverenginde nötr cam şişelere alınır. Şişe ağızları steril cam, kauçuk vs. tıpa ile kapatılır, etiketlenir ve yirmidört saat içinde laboratuvara ulaştırılarak analizi yapılır.
d) Fiziksel ve kimyasal parametrelerin analizi için alınacak numune miktarı en az bir litre olmalı ve Ek-1’deki Tablo’da yer alan parametrelerden toplam fenol, toplam siyanür ve ağır metal analizleri için numune alımı sırasında numuneye özel uygun koruma yöntemleri uygulanır ve numunelerin yirmidört saat içinde laboratuvara ulaştırılması sağlanır.
e) Numuneler +4 ˚C’de soğutma kalıpları bulunan termoizole kutularda muhafaza edilir.
Numune noktalarının belirlenmesi
Madde 10 — Yüzme ve rekreasyon suyu olarak kullanılan alanlarda yapılacak olan izleme çalışmasında belirlenecek numune alma noktaları, vali başkanlığında başta il teşkilatları temsilcileri olmak üzere ilgili diğer idare temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle belirlenir.
Komisyon, numune alma noktalarının belirlenmesi, belirlenen noktaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda bu noktaların revizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bir kere yüzme sezonu başı, bir kere de yüzme sezonu sonu olmak üzere yılda iki kez toplanır. Belirlenen numune alma noktaları her yıl düzenli olarak Bakanlığa bildirilir.
Analiz metodları
Madde 11 — Yüzme ve rekreasyon suyu numuneleri Ek-1’deki Tablo’da belirtilen analiz metodlarına göre analiz edilir. Ulusal yada uluslararası alanda kabul edilmiş diğer metodları kullanan laboratuvarların elde ettikleri sonuçların Ek-1’deki Tablo’da belirtilen metodlara denk yada kıyaslanabilir olmasının sağlanması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet durumları
Madde 12 — Aşağıda belirtilen hallerde bu Yönetmelik uygulanmaz:
a) Beklenmedik hava ve jeolojik şartlarda alınan örneklerin analizlerinde Ek-1’deki Tablo’da (0) olarak işaret edilen parametrelere ait değerlerden sapmalar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yüzdelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
b) Yüzme suyunun doğal zenginleşmeye uğraması nedeniyle Ek-1’deki Tablo’da belirtilen belli parametrelerin belirlenen değerlerden sapması durumu istisna kabul edilir.
(a) ve/veya (b) seçeneklerinin oluşması halinde, söz konusu istisnai durumlar resmi evraklarla belgelenir ve bu evraklar Bakanlığa gönderilir.
Bu maddede sayılan istisnalar, hiçbir halde halk sağlığının korunması için zorunlu şartları yok saymaz.
Denetim
Madde 13 — Yüzme ve rekreasyon sularında yapılan izleme sonucunda elde edilen değerlerin bu Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9 ve 11 inci maddelerinde belirtilen hususlar kapsamında, Ek-1’deki Tablo’da verilen değerleri aştığı hallerde, Bakanlık, kirliliği kaynağında durdurmak için gerekli denetimleri yapar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan izleme sonuçlarının geciktirilmeksizin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
İdarelerin, belirtilen alanlarda, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkileri çerçevesinde denetim yetkisi saklıdır.
İdarenin, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde izleme ve denetim hakkı saklıdır. Bu kapsamda, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla idareler, yüzme ve rekreasyonel alanlarındaki muhtemel kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri alır/aldırırlar.
İzleme
Madde 14 — Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan sulardaki izleme çalışmaları 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Bakanlığın, gerekli gördüğü hallerde belirtilen sularda izleme çalışmaları yapma yetkisi saklıdır.
Yapılacak izleme ve denetlemelerde; numuneler Ek-1’deki Tablo’da belirtilen analiz metotlarına ve verilen sıklık derecesine göre analiz edilir. Farklı ölçüm metotları kullanan laboratuarlardan elde edilen sonuçlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümlerine göre değerlendirilir.
Raporlama
Madde 15 — Bu Yönetmelik kapsamında ilgili idarelerce yapılan denetim, izleme, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen veriler her yılın Ocak ayı içerisinde Bakanlığa resmi olarak elektronik ortamda rapor edilir.
Yaptırım
Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerine uymayarak yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların Ek-1’deki Tablo’da yer alan kalite kriterlerinin bozulmasına neden olan her türlü faaliyete 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yaptırım uygulanır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden 10 yıl sonra Ek-1’deki Tablo’da verilen parametrelerinden toplam koliform için 1000/100 ml olan değer 500/100 ml ve fekal koliform için 200/100 ml olan değer 100/100 ml olarak uygulanır. 10 yıllık süre içerisinde ilgili tesisler bu kriterlerin sağlanması için gerekli tüm önlemleri almak zorundadırlar.
Yürürlük
Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Silivri Plajları için tıklayınız

Antalya Plajları için tıklayınız

Muğla Plajları için tıklayınız

Akyaka Plajları için tıklayınız

Çeşme Plajları için tıklayınız

Urla Plajları için tıklayınız

Dikili Plajları için tıklayınız

Ayvalık Plajları için tıklayınız

Ören Plajları için tıklayınız

Karadeniz Plajları için tıklayınız

Bozcaada Plajları için tıklayınız

Gökçeada Plajları için tıklayınız

İstanbul Plajları için tıklayınız

İztuzu Plajı için tıklayınız

 


Benzer Haberler

Büyüleyici Şehirlerin Başrol Aldığı Muhteşem Filmler

Büyüleyici Şehirlerin Başrol Aldığı Muhteşem Filmler

Avrupa'da para cezası ödemek zorunda olacağınız 9 kusurlu hareket

Avrupa'da para cezası ödemek zorunda olacağınız 9 kusurlu hareket

Çölün ortasında bir yaşamdan lüksün ve ihtişamın şehrine uzanan tarihiyle Dubai

Çölün ortasında bir yaşamdan lüksün ve ihtişamın şehrine uzanan tarihiyle Dubai

Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı yerler

Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı yerler

Emlak Katılım Bankası şubeleşiyor

Emlak Katılım Bankası şubeleşiyor

TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

Taksim 360 ofislerinde yaşam başladı

Taksim 360 ofislerinde yaşam başladı

Sektörde tapu harcı ve KDV kararı memnuniyeti

Sektörde tapu harcı ve KDV kararı memnuniyeti

Atatürk Havalimanı'nın bütünü Millet Bahçesi olacak mı?

Atatürk Havalimanı'nın bütünü Millet Bahçesi olacak mı?

İstanbul Havalimanı metrosu 1 yılda bitecek

İstanbul Havalimanı metrosu 1 yılda bitecek

Kanal İstanbul 2025'te hazır

Kanal İstanbul 2025'te hazır

TOKİ indiriminden 200 bini aşkın vatandaş yararlanacak

TOKİ indiriminden 200 bini aşkın vatandaş yararlanacak

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: Düşüş şimdilik durdu

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: Düşüş şimdilik durdu

Emlak Bankası sektörün ufkunu açacak

Emlak Bankası sektörün ufkunu açacak

Berat Albayrak: Konut kredileri Mayıs'ta 1'in altına düşecek

Berat Albayrak: Konut kredileri Mayıs'ta 1'in altına düşecek

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27'nin üstünde yükseldi

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27'nin üstünde yükseldi

İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat Demiri Fiyatları

Ankapark Wonderland Euroasia ismiyle açıldı

Ankapark Wonderland Euroasia ismiyle açıldı

Yabancılar konut alırken hangi semtleri tercih ediyor?

Yabancılar konut alırken hangi semtleri tercih ediyor?

İki köprüyü birleştiren otoyol hizmete açıldı

İki köprüyü birleştiren otoyol hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı'na taşınma planında yeni bir erteleme yok

İstanbul Havalimanı'na taşınma planında yeni bir erteleme yok

Mecidiyeköy Mahmutbey metro güzergahı, durakları, açılış tarihi!

Mecidiyeköy Mahmutbey metro güzergahı, durakları, açılış tarihi!

Denizli'de 5.7'lik deprem

Denizli'de 5.7'lik deprem

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda açılış hedefi son çeyreğe kaydı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda açılış hedefi son çeyreğe kaydı

EN ÇOK OKUNANLAR