49 Yıllığına Kiralık

49 Yıllığına Kiralık taşınmazlar için İrtifak Hakkı kurulması ve kullanma izni verilmesi gerekiyor

49 Yıllığına Kiralık

49 Yıllığına Kiralık arsa, arazi, konut, bina… Aklınıza gelen herhangi bir taşınmaz 49 Yıllığına Kiralık olarak ilanlarına rastlayabilirsiniz. Eğer bir yatırımınız varsa, satın almak yerine devlete ait olan bazı taşınmazların ilanlarını takip edebilir ve size uygun bulduğunuz taşınmaz için başvuruda bulunarak, 49 yıllığına kiralayabilirsiniz. Tabi ben kendim olarak çok merak ediyorum. Neden 49 yıllığına da 50 yıllığına değil?

Şimdi gelin de beraber bakalım 49 Yıllığına Kiralık neler bulabileceğiz? İçimizdeki girişimciyi durdurmadan, tüketmek yerine üretime geçelim.

Son olarak Mardin Midyat’ta 49 Yıllığına Kiralık bir arsa bulduk.  milyon metrekarelik arsa, Mardin Defterdarlığı tarafından kiraya veriliyor.

49 Yıllığına Kiralık taşınmaz için İrtifak Hakkı kurulması ve kullanma izni verilmesi gerekiyor. Şöyle ki;

Madde 76 - (1) hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde türk medeni kanununa göre en fazla kırkdokuz yıla kadar, oturma hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı kurulabilir. bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yükü ve taşınmaz rehni tesis edilemez.

(2) devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuatı uyarınca yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılması amacıyla, en fazla kırkdokuz yıla kadar kullanma izni verilebilir.

(3) (ek fıkra: 14/03/2009 - 27169 s.r.g yön/3.mad.) irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin talebi üzerine irtifak hakkı veya kullanma izni süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. dondurulan süre için bedel alınmaz. sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

(4) irtifak hakkı kurulmasında ve kullanma izni verilmesinde kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler saklıdır.

49 Yıllığına Kiralık bir taşınmaz sahibi olmak istiyorsanız şayet, yukarıda belirttiğimiz maddeleri göz önünde de bulundurmanız gerekiyor.