Akfen GYO 6 Mayıs’ta genel kurula gidiyor

Akfen GYO, 6 Mayıs 2014’te olağan genel kurula giderek 2013 yılındaki hesap dönemini onaylayacak

Akfen GYO 6 Mayıs’ta genel kurula gidiyor

1 Nisan 2014 / Emlakwebtv
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 6 Mayıs 2014’te olağan genel kurula giderek 2013 yılındaki hesap dönemini değerlendirecek. Toplantı saat 14.00'te Büyükdere Caddesi, No: 201 Levent Loft C Blok Levent/İstanbul adresinde gerçekleşecek.

Genel kurulun gündemi ise şöyle:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi 
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması
8. 2013 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması
10. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, 
11. Belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Değerleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
16. Şirket'in 2013 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
19. Dilek ve görüşler.

 

 

Firma Bilgisi: Akfen