Ankara Bala’da 9 arsa ihale diliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala ilçesi Beynam bölgesinde 9 adet arsayı toplam 3 milyon 180 bin liradan ihaleye çıkartıyor

Ankara Bala’da 9 arsa ihale diliyor

8 Aralık 2012 / emlakwebtv
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala ilçesi Beynam bölgesinde büyüklükleri 5 bin 179 metrekare ile 19 bin 625 metrekare arası değişen 9 arsayı 129 bin 475 lira ile 490 bin 625 lira arasında satışa çıkardı. Toplam tahmini bedelleri 3 milyon 180 bin lira olan taşınmazların geçici teminat bedelleri toplamı ise 93 bin 924 lira tutarında. İhale; 20 Aralık 2012 günü saat 14.00'te Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.
İhale detayları ise şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.
1 - İhale 20.12.2012 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.
2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.
3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.
4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir
9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr