Ankara Belediyesi daire satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Beytepe’de yer alan 7 adet konutu satışa çıkarıyor.

Ankara Belediyesi daire satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Beytepe'de yer alan 7 adet konutu ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Toplam bedelleri 2 milyon 600 bin TL olarak belirlenen konutların ihalesi, 23 Ekim 2014’te saat 14.00'te Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konutların ihale ilanı ise aşağıda yer alıyor;

İHALE İLANI:

TAŞINMAZ SATIŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER D.BŞK. - Evrak No: 2986

T.C.  Ankara  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Taşınmaz Mal Satış İhate İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İhale 23.10.2014 Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası

14.katında bulunan  Emlak  ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilari giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra No    İlçesi    Mevkii    Ada/Parsel    Plan Amacı    Alanı (m2)    Hisse(m2)    Hmax    Emsal    Muhammen Beldel(TL)    Geçici Teminat Bedeli (TL)    İhale Saati

1    Çankaya    Beytepe    28642/1    Konut    676    676    2 kat    0,5    321.100,00    9.633,00    14.00

2    Çankaya    Beyte pe    28690/5    Konut    375    375    2 kat    0,5    178.125,00    5.343,75    14.02

3    Çankaya    Beytepe    28723/2    Konut    734    734    2 kat    0,5    352.320,00    10.569,60    14.04

4    Çankaya    Beytepe    28751/3    Konut    526    526    2 kat    0,5    249.850,00    7.495,50    14.06

5    Çankaya    Beytepe    28957/2    Konut    1020    1020    2 kat    0,5    510.000,00    15.300,00    14.08

6    Çankaya   Beytepe    28966/3    Konut    866    866    2 kat    0,5    433.000,00    12.990,00    14.10

7    Çankaya   Beytepe    28917/1    Konut    1296    1296    2 kat    0,5    648.000,00    19.440,00    14.12