Ankara Belediyesi’nden satılık konut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etimesgut’ta yer alan taşınmazı 11 Eylül’de ihaleye çıkarıyor.

Ankara Belediyesi’nden satılık konut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Etimesgut’ta bulunan 106,893 metrekarelik taşınmazı ihaleyle satışa çıkarıyor. Toplam inşaat alanının 242.840 metrekare olduğu taşınmazın ihalesi 11 Eylül 2014’te, Hipodrom Caddesi No:5’teki Belediye Hizmet Binası’nın 18. Katında bulunan Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhale yoluyla satışı yapılacak taşınmazın muhammen bedeli 80 milyon 169 bin 750 TL iken, geçici teminat bedeli de 2 milyon 405 bin 92 TL olarak belirlendi. İhale belirlenen tarihte saat 14.00’te yapılacak.

İhaleye katılma şartları ise aşağıda yer alıyor;

1-İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

2- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

3- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

4- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

7- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.