Ankara Büyükşehir gayrimenkul satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 39 milyon 371 bin 150 TL’ye iki adet gayrimenkul satıyor.

Ankara Büyükşehir gayrimenkul satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yenimahalle Ergazi’de yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 7 Ağustos 2014 saat 14:00 ile 14:02 arasında ihaleye çıkarılacak gayrimenkullerin toplam bedeli 39 milyon 371 bin 150 TL olarak belirlendi.

İHALE İLANI

T.C  Ankara  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adeti, önemli özellikleri;

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İli Ergazi İlçesinde yer alan gayrimenkuller 39.371.150 TL bedelle satılacaktır.

Ada/Parsel: 64367/1  64368/1

Belediye Hissesi: Tam

Plan Amacı: Eğt+SKT

Emsal: E:2.00

H.Max: Serbest

Kıymeti: 39.371.150 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun

36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İhale 05.12.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye

ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası

14.katında bulunan  Emlak  ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı

işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler

dikkate alınmaz.

7- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.