Antalya’da 7 ticari alan satılıyor

Antalya’nın Kepez bölgesinde bulunan 7 adet ticari alan ihale yoluyla satılacak.

Antalya’da 7 ticari alan satılıyor

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, bölgede bulunan 7 adet ticari alanı ihale yoluyla satacak. Varsak, Fabrikalar(Duraliler) ve Gazi(Sütçüler) mahallelerinde bulunan ticari alanlar kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor;

"1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası : 310 58 58-311

d) Faks numarası : 339 00 53

e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel : Selami C. YILMAZ

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 18/07/2013 tarih 4668 sayılı ve 13/01/2015 tarih 154 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) ..31./.03https://www.emlakwebtv.com/2015 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

İHALE TARİHİ: ..31https://www.emlakwebtv.com/03/2015

1) Varsak-Ada/Parsel: 2903/3 Muhammen Bedel: 1.616.400.00 TL

2) Varsak-Ada/Parsel: 3663/2 Muhammen Bedel: 2.000.000.00 TL

3) Varsak-Ada/Parsel: 3663/4 Muhammen Bedel: 1.449.000.00 TL

4) Varsak-Ada/Parsel: 3663/5 Muhammen Bedel: 1.352.000.00 TL

5) Varsak-Ada/Parsel: 3663/6 Muhammen Bedel: 1.331.000.00 TL

6) Fabrikalar(Duraliler)-Ada/Parsel: 7196/3 Muhammen Bedel: 2.159.400.00 TL

7) Gazi(Sütçüler)-Ada/Parsel: 27723/1 Muhammen Bedel: 7.020.000,00 TL

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30'a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,- Nüfus cüzdanı sureti, - Şartname alındı makbuzu,

- Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

-Teklifin bulunduğu iç zarf

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi, - Geçici Teminat makbuzu.

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Şartname alındı makbuzu,-Teklifin bulunduğu iç zarf

4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL'karşılığında satın alabilirler.

6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir."