Antalya Döşemealtı Belediyesi arsa satıyor

Antalya Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır’da yer alan arsayı 122 milyon 200 bin liralık bedelle satışa çıkarıyor.

Antalya Döşemealtı Belediyesi arsa satıyor

Antalya Döşemealtı Belediyesi, bölgede Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan arsayı kapalı teklif usulüyle satmaya karar verdi. 369.123,00 metrekarelik büyüklüğe sahip arsanın satış bedeli ise 122 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. 4 eşit taksitte satılacak arsanın ihalesi de 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Belediye’nin arsa ihalesi ile ilgili detaylarını aşağıda görebilirsiniz;

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapulama: Yeşilbayır

Ada: 2088

Parsel: 7

M²: 369.123,00

Cinsi İmar Durumu: Konut Alanı

Muhammen Bedel: 122.200.000,00

İhale Günü: 26.08.2015

İhale Saati: 15:30

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Peşin veya 1'i peşin olmak üzere 6'şar aylık Periyotlar halinde 4 eşit taksitle satılacaktır. Taksitle satılması halinde vade süresine göre yasal faiz uygulanacak. Yukarıda yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale bedeli ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde Belediye veznesine veya Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.