Ataşehir Belediyesi arsa satıyor!

Ataşehir Belediyesi, 1 Ekim’de gerçekleştireceği ihaleyle belediyeye ait 1.204 metrekarelik arsanın satışını yapacak.

Ataşehir Belediyesi arsa satıyor!

Ataşehir Belediyesi, Örnek, Esat ve Ünalan mahallelerinde bulunan 1.204 metrekarelik arsasını satışa çıkaracak. Arsanın ihalesi 1 Ekim’de, saat 11.00’de yapılacak. Arsanın muhammen bedeli ise 134 bin 995 lira.  

İhale katılım için gerekli belgeler

Gerçek Kişiler

1 – Nüfus Cüzdanı Sureti

2 – Kanuni İkametgâh Belgesi

3 – Geçici Teminat makbuzu

4 – İhale dosyası alındı makbuzu

5 – Vergi Dairesinden ve SGK ve Belediyeden borcu olmadığına dair güncel belge

6 – Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname.

Tüzel Kişiler

1 – Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu kurumdan alınmış yetki belgesi (Belge ihale ilan tarihinden sonraki tarihli olmalıdır.)

2 – Yabancı sermayeli şirketler için ihale konusu taşınmazı edinebileceklerine dair Valilikten alınacak izin onay belgesi.

3 – Temsilcinin noter onaylı imza sirküleri

4 – Geçici Teminat

5 – Dosya Bedeli

6 – Temsilcinin Kimlik Örneği

7 – Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi.

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale zarflarının mahiyeti ile teklif verenin bilgilerini içerecek şekilde ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.