Ataşehir Club Sporium arazisinin ihalesi 23 Haziran’da yapılacak!

Satışa çıkarılan Ataşehir Club Sporium projesi için ihale tarihi belli oldu. Arazinin ihalesi 23 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataşehir Club Sporium arazisinin ihalesi 23 Haziran’da yapılacak!

Ataşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Club Sporium projesi ihaleyle satılacak. 13 bin 625 metrekare arazide yükselen Club Sporium Ataşehir projesi Küçükbakkalköy'de 2011 yılından beri devam ediyor. 39 milyon 650 bin TL bedelle  satışa çıkarılan proje, 23 Haziran 2015 tarihinde ihale edilecek.

Ataşehir Belediyesi’nin yayınladığı ilan şöyle;

“2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 222 pafta, 3409 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre 21.05.2015 Tarih ve 2015/365 sayılı Encümen kararına istinaden

ALANI (m2): 13.625,00 m2

İMAR DURUMU: 26.05.2007-15.02.2013 Tasdik Tarihli İmar Planlarına göre Bölgesel açık ve kapalı spor alanında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL (TL): 39.650.000,00-TL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL ): 1.189.500,00-TL

İHALE KARAR GÜN / SAATİ: 23.06.2015Saat: 11:00

DOSYA SATIŞ BEDELİ: 500,00 - TL

Taşınmazın Takyidat Bilgisi:  15.04.2016 tarihinden itibaren 25 yıl süre ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı lehine irtifak hakkı vaadi şerhi 09.04.2012 tarih yev: 6368

 Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdanı Sureti

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden ve SGK ve Belediyeden borcu olmadığına dair güncel belge

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri.

Tüzel Kişilerden

1 - Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu kurumdan alınmış yetki belgesi (Belge ihale ilan tarihinden sonraki tarihli olmalıdır.)

2 - Yabancı şirketler için ihale konusu taşınmazı edinebileceklerine dair Valilikten alınacak izin onay belgesi.

3 - Temsilcinin noter onaylı imza sirküleri

4 - Geçici Teminat

5 - Dosya Bedeli

6 - Temsilcinin Kimlik Örneği

7 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi.

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. İlan olunur.