Bakanlık'tan 'Hassas Alan' açıklaması

Sit alanlarının ranta açılacağı yolundaki haberlere ilişkin bir açıklama yapan Çevre Bakanlığı: 'Raporlarımız bilimsel ölçütlere uygundur.' dedi

Bakanlık'tan 'Hassas Alan' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sit alanlarının statüsünün rant için değiştirilmeye hazırlandığı, 'Hassas Alan' tanımlamasıyla  bu yerlerin imara açılması ve üzerlerinde bulunan kaçak yapıların kurtarılmasının planlandığı, raporları hazırlamak için kurulan komisyonun tamamen bürokratlardan oluştuğu, önce bölge kurulunun karar aldığı sonra merkez komisyonun onayladığı, alınan bilimsel kararlar tartışmalı olduğu yönünde haberleri reddetti. 

Teknik Şartnameler ve sit raporları
19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve 01.03.2013 tarihli ve 2116 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanan"Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" kapsamında hazırlanan Teknik Şartnameler doğrultusunda doğal sit alanları ve alanların sahip olduğu biyo-ekolojik jeolojik hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla dört mevsimi kapsayacak şekilde "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri" gerçekleştirildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şu açıklamalarda bulundu: 

'Doğal sit alanlarına ilişkin bu bilimsel raporlar çoğunluğu üniversite akademisyenlerinden oluşan alanında uzman bir proje ekibi tarafından teknik esaslar ve bilimsel bulgular doğrultusunda hazırlanacak olup, bu raporlar sonucunda yeni kategorileri önerilecektir. Bu bağlamda komisyon üyelerimizin değerlendireceği ekolojik temelli raporlar, uluslararası bilimsel kriterler esas alınarak hazırlandığından subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmaktadır. Bu izahatlardan anlaşılacağı üzere; Yapılan bu çalışmalar doğal sit alanlarının iptali veya turizme açılması düşüncesiyle yapılmamakta olup, daha önce hiçbir bilimsel temele dayanmadan tescil edilen alanların, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarıyla tamamen bilimsel bulgulara dayanarak yeni kategorilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.'