Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor!

Büyükçekmece Belediyesi, bölgedeki arsasını satma kararı aldı.

Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor!

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, bölgedeki arsasını satacak. Arsanın bedeli 7 milyon 773 bin lira olarak belirlendi. Konu ile ilgili Belediye açıklamasını aşağıda görebilirsiniz; 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 ADA-PARSEL  -  ADRES: Karaağaç Mahallesi, 1163 parsel sayılı taşınmaz
YÜZÖLÇÜMÜ: 8.637,00 m2
İMAR DURUMU: Ticaret Alanı
MUHAMMEN BEDEL: 7.773.300,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT: 233.199,00 TL

1 - İhale Şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup, aynı yerden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

2 - İhale 05.04.2016 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediyesi, Kumburgaz Mahallesi Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 04.04.2016 günü mesai bitimine kadar Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.