Edip Gayrimenkul Yatırım genel kurulu 29 Nisan’da

Edip Gayrimenkul Yatırım, 29 Nisan 2014’de olağan genel kurul toplantısı yapacak

Edip Gayrimenkul Yatırım genel kurulu 29 Nisan’da

2 Nisan 2014 / Emlakkwebtv
Edip Gayrimenkul Yatırım, 29 Nisan 2014’de olağan genel kurula giderek 2013 yılındaki hesap dönemini değerlendirecek. Toplantı, 29 Nisan 2014 günü saat 11.00'de 212 AVM’de yapılacak.

Genel kurulun gündemi şöyle:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 
6. "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
17. Dilekler ve kapanış.