Edirne Belediyesi arsa satıyor

Edirne Belediyesi, kentte 6 milyon 12 bin liralık satış bedeliyle arsa satacak.

Edirne Belediyesi arsa satıyor

Edirne Belediye Başkanlığı, Merkez’de yer alan arsasını satışa çıkardı. Satış bedeli 6 milyon 12 bin lira olarak belirlenen arsanın ihalesi 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Arsa hakkında belediyenin yaptığı açıklama şöyle:

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılan taşınmaz, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

İLİ: EDİRNE

İLÇESİ: MERKEZ

MAHALLESİ/MEVKİİ : KİRİŞHANE

KTK.SAYFA NO: 6740

PAFTA NO: 49 M-I-c

ADA NO:2243

PARSEL NO: 2

CİNSİ: ARSA

MİKTARI (m2): 6.263,33 m2

HİSSE MİKTARI:TAM

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ: 6.012.796,80 TL

GEÇİCİ TEMİNATI:180.383,90 TL

 İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri (2015 yılı vizeli)

c) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekâletname.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı)

e) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 08.09.2015 Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir Teklifler 08.09.2015 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 08.09.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.