Erzurum Belediyesi Palandöken’de arsa satıyor

Erzurum Belediyesi, Palandöken’in Harput Mahallesi’nde arsa satacak. Arsanın ihalesi 20 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Erzurum Belediyesi Palandöken’de arsa satıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Palandöken’in Harput Mahallesi’nde yer alan arsayı satışa çıkaracak. Toplam bedeli 5 milyon 603 bin 640 lira olarak belirlenen arsanın satışı 20 Ekim’de yapılacak ihaleyle gerçekleştirilecek. Belediyenin açıklamasını aşağıda görebilirsiniz.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsanın satışı 20/10/2015 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsanın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Sıra No: 1

Ada : 8632

Parse:  1

Alanı (Mesahası): 7.004,55 m²

Mevki: Palandöken/Harput Mahallesi

İmar durumu:E=2,50 Konut Alanı

Niteliği: Arsa

m² Birim Fiyatı: 800,00 TL

Toplam Bedel: 5.603.640,00 TL

Geçici Teminat %3 TL:168.109,20 TL

Şartname Bedeli (TL):500

İhale Türü:Kapalı

Arsa satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. Satışlarda taksit uygulaması bulunmamaktadır.

Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın Kapalı Teklif (Artırma)  usulü satış ihalesine teklif verilecektir. ihale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 20/10/2015 Salı günü saat 13:50’ ye kadar teslim etmek zorundadır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

14 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.