Galataport projesi nedir?

Karaköy'de yapılması planlanan Galataport projesi oteller ve alışveriş merkezlerinden oluşacak

Galataport projesi nedir?

1.200 metrekarelik sahil şeridi üzerinde yapılması planlanan Galataport projesi Karaköy’de yer alıyor. Alışveriş merkezleri ve tellerin yapılması beklenen Galataport projesine karşı İmar Yasası, Kıyı Yasası, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Büyükşehir İmar Planları'na aykırı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Toplam 112 bin 147 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek Galataport kapsamında; mağazalar, restoranlar, ofisler ve rekreasyon gibi alanlar yer alacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Galataport projesi ile ilgili olarak 17 Nisan 2014 tarihinde şöyle bir yazılı açıklamada bulundu:
'TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) tarafından söz konusu karara itiraz edilmiş olup Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 17 Nisan 2014 tarih ve YD İtiraz No:2013/894 sayılı kararında 'Davacı odaların dava dilekçesindeki iddiaları, uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varıldığından bu yola başvurulmaksızın verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere davacının itirazının kabulüne, Danıştay 6. Dairesinin 23 Eylül 2013 günlü E:2013/821 sayılı kararının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir' hükümleri yer almıştır.

Galataport son durum detayları için tıklayınız