Galataport'ta ne oluyor?

ÖİB, TMMOB tarafından yapılan 'Galataport Projesi'nin iptaline ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, Danıştay'ın kararının 'yürütmenin durdurulması isteminin reddi' kararını kaldırdığını açıkladı

Galataport'ta ne oluyor?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verildiği açıklanan, Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin planların yürütülmesinin durdurulmasına dair bir karar vermediğini belirterek, verilen kararın, Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararının kaldırılması olduğunu açıkladı.

Kamuoyu yanlış yönlediriliyor
Yaptığı yazılı açıklamayla 17 Nisan 2014 tarihli kararın, kamuoyunu yanlış sebebiyet verecek şekilde 'Galataport imar planlarının yürütmesinin durdurulduğu' şeklinde 13 Ekim tarihli gazetelerde yer aldığını vurgulayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı:

Galataport

'TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) tarafından söz konusu karara itiraz edilmiş olup Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 17 Nisan 2014 tarih ve YD İtiraz No:2013/894 sayılı kararında 'Davacı odaların dava dilekçesindeki iddiaları, uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varıldığından bu yola başvurulmaksızın verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere davacının itirazının kabulüne, Danıştay 6. Dairesinin 23 Eylül 2013 günlü E:2013/821 sayılı kararının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir' hükümleri yer almıştır.

Söz konusu karar metninde açık bir şekilde belirtildiği üzere, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı kaldırılmış olup bu aşamada Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar verilmemiştir.'