Kırşehir akpınar küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ihalesi

Kırşehir akpınar küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ihalesi

Kırşehir Akpınar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 24 adet işyeri yapımı ihalesini gerçekleştirecek

Kırşehir akpınar küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ihalesi

Kırşehir Akpınar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı bugün bir ihale açtı. Resmi Gazete'den alınan bilgilere göre ihale detayları şu şekilde: 1 - İdarenin Adresi:Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No: 32 Akpınar / KIRŞEHİR 2 - İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: 24 adet işyeri yapım işi b) Yapılacağı yer: Akpınar / KIRŞEHİR c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. d) İşin süresi: 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile): 4.309.202,09.- TL f) Geçici Teminatı: 301.644,15 TL 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara b) Tarihi ve saati: 12/11/2015 - Saat: 10.00 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 4) İş Deneyim Belgesi. İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Y&ou...