Toki diyarbakır yeni proje

Toki diyarbakır yeni proje

TOKİ Diyarbakır’a 596 yeni konut yapacak. Projenin ihalesi 12 Kasım’da gerçekleşecek.

Toki diyarbakır yeni proje

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Diyarbakır’a 596 adet yeni konut inşa etmek için kolları sıvadı. İdare, projenin ihalesini 12 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirecek. TOKİ Diyarbakır Kayapınar ilçesi Üçkuyu Mahallesi 596 konut, 1 adet ticaret merkezi, 1 adet mescit ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi ihalesi, 12 Kasım’da saat 14.30’da yapılacak. TOKİ’nin ihale ilgili olarak yayınladığı detaylı bilgilendirme şöyle: “4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel...