İBB Ataşehir’de arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir’de yer alan 246.10 metrekarelik arsayı 20 Ağustos’ta satışa çıkarıyor.

İBB Ataşehir’de arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Barbaros Mahallesi Harman Sokak’ta bulunan arsayı ihaleye çıkarıyor. Açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecek arsa 246.10 metrekarelik yüzölçümüne sahip.

Konut alanı imarlı arsanın muhammen bedeli 576 bin 240 TL olarak belirlenirken, arsanın ihalesi 20 Ağustos 2014’te saat 13.00’te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler ise şöyle sıralanıyor;

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekiyor.