İBB Eyüp’te konut alanı imarlı arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eyüp’te 98 bin TL’ye konut alanı imarlı arsa satıyor.

İBB Eyüp’te konut alanı imarlı arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Eyüp’te arsa satıyor. Söz konusu arsanın ihalesi 15 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Arsa ihalesine dair bilgiler aşağıda yer alıyor;

İhale Kayıt No:  2918

İhale Tarih ve Saati:        15/10/2014 13:00

İlgili Müdürlük/Birim      Mesken Müdürlüğü

İlgili Adres:         İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Telefon:      0212 455 33 30

İlgili Faks:            0212 449 51 07

İlgili E-Posta:     

İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İhale Türü:          ARSA SATIŞI

İhale Usulü:       Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı:          Arsa

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri:     Eyüp, Esentepe Mah. Merdivenli Sok.

İşin Süresi / Teslim Tarihi:           

İlan Sayısı:          

İlan Metni:        

1) Encümen Kayıt No: 2918

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul  b) İlçesi: Eyüp c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No:--- e) Ada No: 716 f) Parsel No: 4

g) Yüzölçümü: 70 m²                       h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı                                  i) Halihazır: İşgalli

j) İmar Durumu: Konut Alanı. 5 Parselle tevhit edilmeden uygulama yapılamaz.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Esentepe Mah. Merdivenli Sok.

3) Muhammen Bedeli: 98.000.-TL

4) Geçici Teminatı:   2.940.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 15 Ekim 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30                Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli: 150.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,  

    “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için  ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.