İBB İstinye’de arsa satıyor

İBB, 20 Ocak’ta düzenleyeceği ihaleyle İstinye’de arsa satacak.

İBB İstinye’de arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstinye’de yer alan arsayı 20 Ocak 2016’da yapacağı ihaleyle satışa çıkaracak. Arsanın muhammen bedeli ise 2 milyon 82 bin 276 lira olarak belirlendi. Arsanın ihalesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane’de gerçekleştirilecek.

İBB’nin İstinye arsası için yayınladığı bilgiler şöyle:

İlçesi: Sarıyer

Cinsi: Arsa

Ada No: 1374

Parsel No: 1

Yüzölçümü: 1.833 m²

Satılacak Hisse Oranı: 99156/183300

Halihazır: İşgalli

Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

İmar Durumu: Konut Alanı

Adres (Cadde-Sokak-No): İstinye (Ferahevler) Mah. Lale Sokak istinye arsa İhaleye katılacak olan istekliler istenen belgeler a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.