İBB Pendik’te arsa satıyor

İBB, Pendik’te yer alan 2.977,38 metrekarelik arsayı satışa çıkarma kararı aldı. Detaylar için tıklayın.

İBB Pendik’te arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Pendik’te bulunan 2.977,38 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Satış bedelinin 8 milyon 187 bin 795 lira olarak belirlendiği İBB Pendik arsası, ticaret alanı imarlı.

Söz konusu arsa satışı ile ilgili olarak İBB’nin ihalesi şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No            :  3031

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Pendik

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  8014

f) Parsel No                            :  4

g) Yüzölçümü                         :  2.977,38 m²

h) Satılacak Hisse Oran          :  Tamamı

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Ticaret Alanı.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Dolayoba Mah. Kahramanlar Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  8.187.795.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  245.633,85 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  30 Eylül 2015 – 13:00    Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  900.-TL

10 - İhaleye katılmak için istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

10.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

10.2. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

10.3. Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı)

10.4. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

10.5. Tüzel kişiler için, imza Sirkülerini vermesi,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

10.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

10.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

10.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi vermesi.

11 - Yabancı isteklilerinin sunacakları yurdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

12 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur

13 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı dış zarflarını ihale günü 30/09/2015 en geç saat 13:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğüne (Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.