İBB Tuzla'da arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla'daki 1170 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor.

İBB Tuzla'da arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Tuzla'da bulunan arsasını satma kararı aldı. 1170 metrekarelik arsa, 1 milyon 863 bin 510 liradan satılacak. Konut alanı imarlı arsanın muhammen bedeli 1 milyon 863 bin 510 TL, geçici teminat bedeli ise 55 bin 905 TL olarak belirlendi. 

İBB'nin Tuzla'daki arsa için gerçekleştireceği ihale, 20 Nisan 2016'da yapılacak. İhale yeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu olacak. İhale şartnamesi 600 TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilicek ya da ücretsiz görülebilecek. 

İBB'nin verdiği bilgiler şöyle: 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirküleri,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.