İstanbul İmar Yönetmeliği'nde yeni değişiklik

20.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 5, 12, 14, 17, 30, 36, 45, 59 ve 3'üncü geçici maddelerinde değişikliğe gidildi.

İstanbul İmar Yönetmeliği'nde yeni değişiklik

İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 20.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Değişiklik.  5, 12, 14, 17, 30, 36, 45, 59 ve 3'üncü geçici maddeler üzerinde uygulandı. 

5'inci madde düzenlemesi: Asansör ve asansör boşluğu

İlgili yönetmeliğin 5'inci maddesinin yedinci fıkrası tek bağımsız bölümlü konutlar dışında kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ya da daha fazla bialarda isa asansör tesisini zorunlu hale getirdi. Düzenlemenin bir diğer maddesinde de: "Bakanlıkça; kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, bu Yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir"  ifadelerine yer verildi. 

 

 

12'inci madde düzenlemesi: "Kot düzenlemesi"

İlgili yönetmeliğin 12'inci maddesinin 4'üncü ve 8'inci fıkralarında da değişikliğe gidildi. 4'üncü fıkrada parselin kot aldığı yolun eğimi sebebiyle zemin katın taban kotunun tabii veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda binanın üstten bir kat kademelendirileceğine dikkat çekildi ve her bir kademenin boyu 6 metreden aşağı olamayacak şekilde planlandı. 8'inci madde ile ilgili olarak da: "40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir." denildi. 

 

 

14'üncü maddeye yeni fıkra: Eğitim yapıları bahçelerine düzenleme

İlgili yönetmeliğin 14'üncü maddesine eklenen yeni maddede de eitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması hedeflendi. Bu doğrultudan yapılan mimari çözümlerde en düşük yol kotunun altına düşülmemesi koşuluyla, bahçe tesviyesine ilişkin hususların da avan proje ile belirlenmesine karar verildi. 

 

 

36'ıncı madde ve yeni asansör düzenlemesi

Yönetmeliğin 36'ıncı maddesinde yer alan birinci ve dördüncü fıkralarda da değişiklik yapıldı. Birinci maddede tek bağımsız bölümlü konutlar dışında iskan edilen kat adedi 3 ya da daha fazla olan binaların asansör içermesi zorunlu hale getirilirken daha az katlı yapılarda da asansörün yapılabileceğine dikkat çekildi.

 

 

Diğer taraftan dördüncü madde fıkra uyarınca da kat adedi birin üzerinde olan umumi binalarda en az bir asansör yapımı zorunlu hale gelirken:" Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve bodrum kat dahil kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda, zemin kat üzerinde 20 den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir." düzenlemesi yapıldı

45'inci madde ve cephesi yakın binaların çıkmaları hakkında düzenleme

İlgili yönetmeliğin 45'inci maddesine eklenen fıkra ile Yapı kaletisende cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmaların birbirine 6.00 metreden fazla yaklaşamayacağı düzenlendi

Daha önceki düzenlemeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında çıkardığı İmar Yönetmeliği'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın parsel ayırma, birleştirme ve parsel sınırı düzenlemesinde bakanlığı muaf tutan maddesini baz alarak yeniden çıkardı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikinci değişiklik talebinin İBB'ye iletilmesiyle birlikte, "Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme) ve parsel sınırı düzeltme işlemleri bu yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir" maddesi de yönetmeliğe eklenmiş oldu. 

Bir diğer müdahale de İmar Müdürlüğü'nden

İstanbul İmar Yönetmeliği'ne bir diğer müdahale de İmar Müdürlüğü'nden geldi. Okul bahçeleri ile ilgili düzenlemesinde kamuya ait eğitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması hedefiyle bir madde ekleyen İmar Müdürlüğü, bu amaçla tasarlanan mimari çözümlerde. en düşük yol kotunun altına düşülmemesi koşuluyla, bahçe tesviyesine ilişkin hususların avan proje ile belirlenmesini kararlaştırdı. 

17'inci maddenin 4'üncü fıkrasında değişiklik: Blok nizamlı konutlarda bahçe düzenlemesi

İlgili İmar Planı yönetmeliğin 17'inci maddesinin 4'üncü fıkrasıyla ilgili olarak da: "Bitişik nizam ya da imar planında ada bütününde bitişik olarak belirlenmiş blok nizam yapılarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan ±0.00 kotuna göre -1.80 metre kotunda hafredilebilir. Ancak; arka bahçelerde bina köşe noktalarının -1.80 kotundan düşük olması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasına göre tesviye yapılabilir.” denildi.

Mayıs ayındaki değişiklikler 

İstanbul İmar Yönetmeliği, 4 ayı bulan çalışmaların sonunda 76 madde olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Ocak ayında kabul edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına 1 Şubat 2018 tarihinde sunulan yönetmelikteki ilk değişiklik Mart 2018'de yapılmıştı. Burada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tamamen gömülü durumdaki bodrum katların merdiven boşluğu bırakılarak dükkan olarak kullanılmasına olanak tanıyan maddenin iptalini istemişti. 

İmar yönetmeliğindeki değişiklikler

21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni imar yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak ve kısaltılacak. 

İstanbul İmar Yönetmeliğinde neler değişti?

Kat yüksekliklerinde değişiklik 

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliğinde en önemli değişiklik silüeti bozan kat yükseklikleri için yapıldı. Yeni kat yükseklikleri ise şöyle; 

- Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlarda 4.00 metre,

- Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlar konut ise 4.00 metre konut harici ise 4.50 metre,

- Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 4.00 metre,

- Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre, diğer katlarda 4.00 metre,

Engelliler için rampa zorunluluğu 

İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlarda atıldı. Yeni yönetmelikte binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunlu kale getirildi. Ayrıca rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile küpeşte ve kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına imkan sağlayacak şekilde TS 9111 Standardına uygun olarak yapılacak. Bina girişlerinde ise ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 metrekare engelli asansörü yeri, ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. 

İstanbul İmar Yönetmeliği detayları için Tüm Yönleriyle İstanbul İmar Yönetmeliği yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Asansör zorunluluğu 

İskan edilen kat ededi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör zorunluluğu getirildi. 

İskele kurulması zorunlu hale getirildi

Binalardaki basit tamirat ve tadilatlarda bile iskele kurulması ve İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirildi. 

Süs havuzlarına düzenleme 

Süs havuzlarının derinliği 50 cm'yi geçmeyecek. 

Stüdyo daireler kaldırıldı

İstanbul ili sınırları içerisinde artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi ise 27,5 metrekareye düşürüldü.

Kapı yüksekliklerine düzenleme 

Kapı yükseklikleri bina giriş ve dükkân giriş kapılarında 2.20 metreden, daire, oda ve servis kapılarında 2.10 metreden, iskân edilmeyen bodrum katlardaki iç kapılar ile müştemilat kapılarında 2.00 metreden az olamayacak. 

Mimari Estetik Komisyonları kurulacak 

İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının katılımı ile uzmanlardan oluşan Mimari Estetik Komisyonları kurulacak. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak. 

Parsel Büyüklükleri 

İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit edilecek. 

Parsel genişlikleri ve derinlikleri

MADDE 7 – (1) Parsel genişlikleri;

a) Konut ve ticaret bölgelerinde:

1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 6.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 6.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 6.00 metreden,

az olamaz.

2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 9.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 9.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 9.00 metreden,

az olamaz.

3) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 12.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 12.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 12.00 metreden,

az olamaz.

b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:

1) Bitişik nizamda: 5.00 metreden,

2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 5.00 metreden,

3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 5.00 metreden,

az olamaz.

c) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.

ç) Akaryakıt istasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.

d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.

e) Bu fıkradaki ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

(2) Parsel derinlikleri:

a) Konut ve ticaret bölgelerinde:

1) Ön bahçesiz nizamda: 13.00 metreden,

2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 13.00 metreden,

az olamaz.

b) Yalnız 1 Katlı İş yeri Yapılacak, Ticaret ve Küçük Sanayi Bölgelerinde:

1) Ön bahçesiz nizamda: 5.00 metreden,

2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 5.00 metreden,

az olamaz.

c) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.

ç) Akaryakıt İstasyonlarında 30.00 metreden az olamaz.

d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.

(3) Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2’den az olamaz.

(4) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez.

İfraz ve Tevhit 

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliğine, imar planı gereği kullanımı zemin katı ticaret, diğer katları konut olarak belirlenen parsellerle sadece konut olarak belirlenen parseller tevhit edilebilir maddesi eklendi. 

Bir parselde birden fazla bina yapılması 

Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanarak bulunacak. 

Yapı estetiğine belediye yetkisi 

İstanbul ili sınırları içerisindeki belediyeler ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemede yetkili olacak. 

1 Ekim 2017'den önceki binalarda eski yönetmelik

1 Ekim 2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış binalarda önceki yönetmelik uygulanacak. (Yüzde 25 ek inşaat hakkı olacak) 

Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği 2018'e aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.

 

 


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

KİPTAŞ 24 Aralık’ta 64 dükkan ve 2 konutu açık artırmayla satışa sunuyor

KİPTAŞ 24 Aralık’ta 64 dükkan ve 2 konutu açık artırmayla satışa sunuyor

Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Avrupa gayrimenkul sektörüne duyulan güven geçen yıla göre iki kat arttı

Avrupa gayrimenkul sektörüne duyulan güven geçen yıla göre iki kat arttı

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Akyapı kurucu ortağı Hüseyin Dinçel: Konut güvenli liman olduğunu kanıtladı

Akyapı kurucu ortağı Hüseyin Dinçel: Konut güvenli liman olduğunu kanıtladı

Aralık ayı sonu itibariyle 2021 konut satışları bir önceki yılı yakaladı

Aralık ayı sonu itibariyle 2021 konut satışları bir önceki yılı yakaladı

Dekar Yapı, Prof. Doğan Kuban’ın “Cennetin Kapıları” kitabının sponsor oldu

Dekar Yapı, Prof. Doğan Kuban’ın “Cennetin Kapıları” kitabının sponsor oldu

Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut!

Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut!

“Markalı Arsa”yı Gayrimenkul Sektörü ile Tanıştıran Nef’ten 2022’nin İlk Fırsatı!

“Markalı Arsa”yı Gayrimenkul Sektörü ile Tanıştıran Nef’ten 2022’nin İlk Fırsatı!

Silverline ile yılın son günlerinde mutfaklar yenileniyor

Silverline ile yılın son günlerinde mutfaklar yenileniyor

Swissôtel Residences Çeşme ile villa konforu rezidans kültürüyle buluşuyor

Swissôtel Residences Çeşme ile villa konforu rezidans kültürüyle buluşuyor

Pasifik GYO Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı, 2022’de İstanbul’da iki yeni projeye başlayacak

Pasifik GYO Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı, 2022’de İstanbul’da iki yeni projeye başlayacak

MESA, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı Tema İstanbul 2’yi satışa sundu

MESA, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı Tema İstanbul 2’yi satışa sundu

Ege Yapı’dan İstanbul ve İzmir’de 7 milyarlık 7 proje yatırımı

Ege Yapı’dan İstanbul ve İzmir’de 7 milyarlık 7 proje yatırımı

Düşler Vadisi Riva’da ilk etap teslimlerine başlandı

Düşler Vadisi Riva’da ilk etap teslimlerine başlandı

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması geri dönüyor… Binalar altıncı kez depremde ayakta kalmak için yarışacak

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması geri dönüyor… Binalar altıncı kez depremde ayakta kalmak için yarışacak

İzmir’de satış ve kira bedelleri yüzde 20-25 oranında arttı

İzmir’de satış ve kira bedelleri yüzde 20-25 oranında arttı

Kaleseramik ‘Atık Yönetimi’ ile ‘Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü kazandı

Kaleseramik ‘Atık Yönetimi’ ile ‘Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü kazandı

GYODER Gösterge: Yabancıya konut satışı Eylül’de tarihin en yüksek rakamına ulaştı

GYODER Gösterge: Yabancıya konut satışı Eylül’de tarihin en yüksek rakamına ulaştı

Yunanistan’daki Metro Cash&Carry depolarının inşasında İzocam Taşyünü ürünler tercih edildi

Yunanistan’daki Metro Cash&Carry depolarının inşasında İzocam Taşyünü ürünler tercih edildi

EN ÇOK OKUNANLAR