İzmit Belediyesi taşınmaz kiralıyor!

İzmit Belediyesi 4 Kasım Çarşamba günü saat 11:00'de yapacağı ihalede, kiralayacak olan kapalı otopark için muhammen bedel olarak 158.000.00 TL veriyor

İzmit Belediyesi taşınmaz kiralıyor!

İzmit Belediyesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kapalı otopark kiralayacak.

İhale 4 Kasım Çarşamba günü saat 11:00'de gerçekeleşecek. İhale İzmit Belediye binasındaki 2.Encümen Salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklarda aranan nitelikler
Gerçek Kişiler
1 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 
2 - Nüfus kayıt örneği, 
3 - İkametgah belgesi, 
4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
5 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 
6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 

Tüzel Kişiler
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2015 yılına ait), 
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
6 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 
7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 
8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

İhalenin yapılacağı adres: Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza