Kadıköy Belediyesi gayrimenkul satıyor

Kadıköy Belediye Başkanlığı Merdivenköy'de yer alan 2 gayrimenkulü satışa çıkarıyor

Kadıköy Belediyesi gayrimenkul satıyor

7 Temmuz 2014 / Emlakwebtv
Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kadıköy Merdivenköy’deki 2 adet gayrimenkulü satışa sundu. Söz konusu gayrimenkullerin ihaleleri 21 ve 22 Temmuz 2014’te Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Satışı gerçekleştirilecek taşınmazlardan birinin muhammen bedeli  1 milyon 938 bin TL, diğerinin ise 3 milyon 287 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin temin edeceği belgeler ise şöyle olacak;

a - Kanuni ikametgah,

b - Nüfus sureti,

c - Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,

d - Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekalet namesi ile imza beyannamesi,

e - İhaleye katılacak yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespit edeci belgeler,

f - Yabancı şirketlerin (c) fıkrasında yazılı şartlara aiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş bulunacaktır)

g - Ortak girişim olarak talipli olunması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

h - Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)

ı - Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Proje Bilgisi: Köy