Kadıköy Belediyesi kiralık sinema salonu!

Kadıköy Belediyesi 8 yıllığına muhammen bedeli 195.000,00 TL'ye 8 adet sinema salonu için ihale düzenleyecek

Kadıköy Belediyesi kiralık sinema salonu!

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi içinde bulunan 8 adet Sinema salonu 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca 8 yıllığına kiraya verecek. 

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; İhale Kadıköy Belediye Encümenince, Kadıköy Belediye Binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’da yapılacaktır.

8 adet sinema salonu için, aylık muhammen bedel olarak 195.000,00 TL+KDV verilirken, geçici teminat için 561.600,00 TL, şartname bedeli için de 1.000,00 TL talep ediliyor. 

İhale için istenen belgeler
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki d ve e maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) Katılımcıların bu işi yaptıklarına dair herhangi bir Kamu Kurumundan aldıkları belge.
i) Ülke genelinde Bu ihale öncesinde 2000 koltuklu sinema salonları işlettiklerini gösterir belge (Herhangi bir Kamu kuruluşundan alınması gerekmektedir.)
J) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.