Konya Belediyesi arsa satıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentte yer alan 3.637 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor.

Konya Belediyesi arsa satıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentin Selçuklu Sille bölgesinde yer alan 3.637 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkaracak. Konut alanı imarlı arsanın ihalesi 11 Ağustos’ta yapılacakken; satış bedeli 3 milyon 800 bin lira olarak belirlendi.  

Arsa ile ilgili belediyenin açıklaması aşağıda yer alıyor;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 İlçesi: Selçuklu

Mah.: Sille

Pafta: 26L3

Ada: 29203

Parsel: 14

m²’si: 3.637,03

Hisse: Tam

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Konut Alanı E: 2.00, Hmax: Serbest, MaxTaks: 0.25 ve

Blok boyu 60 m’yi geçemez

Muhammen Bedeli: 3.800.000,00 TL

Geçici Teminat: 114.000,00 TL

Ödeme Şekli: Tamamı peşin

İhale Saati: 15:00

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 11.08.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 11.08.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Tebligat için adres beyanı,

5.3 Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2 İmza beyannamesi,

5.4 Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7 İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.