Milli Emlak Dairesi taşınmazları ihalesi 2 Temmuz'da

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanığı tarafından, 2 Temmuz'da ihalesi yapılacak gayrimenkul listesi yayınlandı

Milli Emlak Dairesi taşınmazları ihalesi 2 Temmuz'da

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanığı'na bağlı Topkapı Emlak Müdürlüğü ve Beyoğlu Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalesi 2 Temmuz'da gerçekleşecek. 

Topkapı Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller
Topkapı Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan, Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesinden 20, Yenibosna Mahallesinden 1 ve Yenibosna Mahallesi Çobançeşme'den 1 gayrimenkul ile, Safra Fevzi Çakmak Mahallesi'nden 3 gayrimenkulun satış ihalesi 2 Temmuz günü, ilanda belirtilen saatte gerçekleşecek.

Beyoğlu Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller
İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Emlak Müdürlüğü'ndan satılık, Kağıthane Merkez Çağlayan Mahallesi'nden 1, Mecidiyekoy Hürriyet Mahallesi'nden 2 ve İnönü Mahallesi'nden de 1 gayrimenkulün satış ihalesi 2 Temmuz günü gerçekleşecek. Marmara Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan gayrimenkul ihaleleri de aynı tarihte gerçekleşecek.

İhalelere katılım şartları
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yerine getirmekle yükümlü olduğu şartlar şu şekilde belirlendi:

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa  çıkarılmıştır.

2- İhaleye çıkmak isteyenlerin:

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.                                                

b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, 

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.                                               

3-Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıl içinde taksitle ödenebilir.                                                

4-İhaleye ait şartname  internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.                                                  

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.                                                

6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.                                                
7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.                                                 

8-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihala saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.                                                

2 Temmuz'da ihaleye çıkarılacak gayrimenkul listesine ve diğer bilgilere ulaşmak için tıklayınız