Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de

Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemleri artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de

05 Şubat 2014 / emlakwebtv
Maliye Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemleri artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Tebliğde şu hatırlatmalar yapıldı: "Bilindiği üzere, 21 Haziran 1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesinin ikinci fıkrası; 'Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.' şeklinde iken, bu fıkranın, 22 Şubat 2005 tarihli ve 5304 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesiyle; 'Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili yapılır.' şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, yapılan bu değişiklik doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup kadastro harici bırakılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlere ilişkin tescil taleplerinin karşılanmasında uyulması gereken hususlar, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 12 Nisan 2006 tarihli ve 2006/8 (1624) sayılı Genelgede açıklanmıştı.

Buna göre de devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Hazinenin senetsizden tasarruf ettiği taşınmazlardan idari yoldan hazine adına tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait olanların tescil işlemleri, özel kanunlarında hüküm bulunmaması halinde, Bakanlığımızca çıkarılan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 307) ile bu Genel Tebliğin dayanağı olan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 12 Nisan 2006 tarihli ve 2006/8 (1624) sayılı Genelgeye göre yapılmakta idi.

Ancak daha sonra konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda yer alan öneriler ve uygulamada yaşanan tereddütler üzerine anılan Genelgede güncelleme yapılması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup kadastro harici bırakılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlere ilişkin tescil taleplerinin karşılanmasında uyulması gereken hususlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürürlüğe konulan 17 Nisan 2013 tarihli ve 2013/11 (1748) sayılı Genelgede açıklanmıştır."

22 Haziran 2006 tarihli Milli Emlak Genel Tebliği de yürürlükten kaldırıldı
Buna göre hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemlerinin, bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürürlüğe konulan Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekecek. Ayrıca tebliğ ile 22 Haziran 2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 307) de yürürlükten kaldırıldı.