Odalardan ortak hareket protokolü

Elektrik, İnşaat, Makine Mühendisleri ve Mimarlar Odası, “Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzaladı

Odalardan ortak hareket protokolü

18 Ekim 2012 / emlakwebtv
Ülkemizde son yıllarda sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmalarında “çağdaş, katılımcı, çok sesli demokrasi”nin altı çizilirken, diğer taraftan meslek alanımıza yönelik “anti-demokratik, örtülü otoriter anlayış”ın altyapı çalışmaları sistemli bir şekilde sürdürülmektedir. Kentsel mekânın, yapılı ve doğal çevrenin oluşumuna yönelik düzenlemeler, toplum yararı ve yaşam kalitesi üzerinden değil, “rant değerleri” üzerinden oluşturulmaktadır. Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı, çağdışı bir anlayışın ürünü olan müdahaleler aracılığıyla küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının hiçbir engelle karşılamaksızın yaşama geçirilmesi için meslek alanımız da hızla kuşatılmaktadır.
Bu süreçte, meslek Odalarının aydınlatıcı, eşitlikçi, kamu yararını ve meslek ahlakını vurgulayan sorumlulukları kritik bir önem taşımaktadır. Kentsel mekân “rant değerleri” üzerinden değil, toplum yararı ve yaşam kalitesi üzerinden değerlendirilmelidir. Meslek ilkeleri korunmalı, her alanda olduğu gibi, meslek alanlarımızda da çağdaş, demokratik bir Türkiye için mühendislik ve mimarlık alanında meslek onuru, bilimsel sorumluluk ve kamu yararı önceliği temelinde bir araya gelinmelidir.
Amaçları arasında, “mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak” olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) kurucu odalarından olan, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası arasında “Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik İşbirliği Protokolü” yapılmıştır. Protokolün kapsamını “sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihî ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi, meslek onurunun korunması, mesleğin geliştirilmesi ve kamusal hakların korunması” oluşturmaktadır.
İmzalanan bu protokol ile meslek Odaları arasında teknik işbirliği zeminlerini geliştirerek, sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesini sağlamak; meslek onurunun korunması ve mesleğin geliştirilmesi için tarafların ortak sorumluluklarının tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak ve karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirilmesini sağlayarak, meslek mensuplarının faaliyetlerinde kamu yararının gözetilmesinin şartlarını oluşturmak amaçlanmaktadır.
Protokol çerçevesinde, her bir yapı projesi üzerinde Odalar ortak veri tabanı üzerinden birbirlerinin yaptığı işlemlerden haberdar olacak ve kendi iç işleyişlerinde diğer Odaların işlemlerini de dikkate alacaklardır.