Şanlıurfa Belediyesi arsa satıyor

Şanlıurfa Belediyesi, kentteki 8 arsayı satma kararı aldı.

Şanlıurfa Belediyesi arsa satıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentin Yenişehir ve Karaköprü mahallelerinde yer alan 8 arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam muhammen bedeli 99 milyon 777 bin 807 lira olarak belirlendi. Arsalar ihale yoluyla satılacak. İhale tarihi ise 21 Ocak.

İhale şartnamesi Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında ücretsiz görülebiliyor ve 500 lira karşılığında satın alınabiliyor.

İhaleye katılacak olan kişilerden istenen belgeler ise şöyle:

– Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

– İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

– T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

– İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

– Noter tasdikli imza sirkülerini,

– Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h)-siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.