Satılık tarım arazileri 59.000.00 TL!

Salihli Belediye Başkanlığı toplam muhammen bedeli 59.000.00 TL olan 7 arazisini ihale yoluyla satışa çıkardı

Satılık tarım arazileri 59.000.00 TL!

Salihli Belediye Başkanlığı toplam muhammen bedeli 59.000.00 TL olan 7 arazisini ihale yoluyla satışa çıkardı. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin “e” fıkrası gereği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre 03 Kasım 2015 tarihi Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Zarf Usulü” ile satışı suretiyle ihalesi yapılacak bu araziler, Beylikli, K.Damlalı ve Köseali'nde yer alıyor.

İhaleye katılacaklar olanlar ihale teklif zarfını en geç 3 Kasım 2015 tarihi saat 12:00’ye kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilecekler.

Salihli Belediyesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan tarım arazilerin yüzölçümleri şöyle; 

Beylikli 1943 Parsel 41.380.00 m2
K.Damları 2629 Parsel 15.300.00 m2
K.Damları 2500 Parsel 15.750.00 m2
K.Damları 2525 Parsel 13.550.00 m2
K.Damları 2477 Parsel 37.700,00 m2
K.Damları 2288 Parsel 40.400,00 m2
Köseali 1300 Parsel 19.100,00 m2

İhaleye katılacaklar için aranan şartlar
1 - Nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
3 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin Belediye vadesi geçmiş herhangi bir borcu bulunmaması gerekir. 6552 Sayılı Yasa kapsamında borcunu yapılandırmış ve düzenli ödeyenlerin bu durumu belgelendirmesi halinde ihaleye iştirak edebilirler.
4 - Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
5 - Şartnamenin alındığına dair makbuz.
6 - Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
7 - Katılımcıya ait imza sirküsü.
8 - Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,