TMMOB'den işçi güvenliği uyarısı

TMMOB yaptığı bir basın açıklaması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'da değişiliklik yapılmasına dair torba yasanın TBMM gündeminden çıkarılmasını istedi

TMMOB'den işçi güvenliği uyarısı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM gündeminde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı

19 kanun ve KHK değişikliğe uğrayacak
Yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı'na Başbakan imzasıyla sunulan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' tasarısıyla 19 kanun ve KHK'nin değişikliğe uğrayacağını belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yapılan düzenlemenin yaratacağı etkilerin 'yurttaşlar' tarafından bilinme hakkının engellendiğini savundu. İşte TMMOB'nin basın açıklamasından bazı başlıklar:

İş güvenliğine uyma yükümlülüğü işçiye yükleniyor
'Torba yasa iş güvenliğine uyma yükümlülüğünü işçiye yüklemiş, işvereni ise sorumluktan muaf tutmuştur. Hatta işverene yasada belirtilen yükümlükleri yerine getirmediği gerekçesiyle işçiyi işten atma hakkı tanımıştır. Yani Soma'da, Ermenek'te, asansör kazasında, işçileri taşıyan araçların devrilmesi vb cinayetlerde işçiler yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmalı ki, torba yasaya böyle bir hüküm eklenmesi ertelenemez bir görev olmuştur'

Kazalara sebebiyet veren işverenler affedildi
Torba yasada, şimdiye kadar bu yasa hükümlerini yerine getirmemiş işverenlerin para cezaları affedilirken, işçilere iş akitlerini sona erdirme gerekçesi üretilmesi oldukça anlamlıdır.

Torba yasa ile iş kazalarına sebep olan işverenler affedilecek

İşyerlerine güvenlik notu
Yasa, çok tehlikeli işyerlerinde A, tehlikeli işyerlerinde B, az tehlikeli işyerlerinde ise C belgeli iş güvenliği uzmanı çalıştırmayı koşul olarak düzenlemiş iken, torba yasanın getirdiği değişiklik ile 2018 yılına kadar çok tehlikeli işyerinde B belgeli, 2017 yılına kadar da tehlikeli işyerlerinde C belgeli iş güvenliği uzmanı çalışacaktır. Torba yasa kendi içinde kendisi ile çatışan ve yasa hükümlerini erteleyen hükümler içermektedir.

İş güvenlik uzmanı istihdamı zorunlu olmaktan çıkıyor
Torba yasada İmar ve Yapı Denetim Yasası'nda teklif edilen değişiklik ile şantiye şeflerine ve yapı denetim elemanlarına iş güvenliği uzmanlığı görevi verilmektedir. Bu yolla hem inşaat sektöründe iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu ortadan kaldırılmakta hem de iş güvenliği uzmanının işverene karşı bağımsız olma ilkesi yok edilmektedir. Yapı denetim elemanının, müteahhidin istihdam ettiği bir eleman olmamasına karşın ve sorumluluğu yapının proje ve ruhsatına uygun inşa denetimi iken iş güvenliği görevini yasa zoruyla yüklenmesi, işin niteliğine ve insan haklarına aykırı bir durumdur.

Torba yasa ile iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu ortadan kalkıyor

Meslek kuruluşları Başbakan'ın güdümüne sokuluyor
Torba yasanın 52. maddesi ise Başbakanlığa, kendi hükümet programına uymadığı takdirde meslek kuruluşlarına ilişkin yönetmelikleri yayımlamama hakkı tanımaktadır. Bu ise, idari özerkliğe sahip olması gereken meslek kuruluşlarını merkezi idarenin doğrudan hiyerarşisine tabi kılmaktadır. Bu yönüyle söz konusu madde, Anayasa'nın 123. maddesinde belirtilen yerinden yönetim ilkesine, 125. maddesinde düzenlenen yargısal denetime aykırıdır. Bu düzenlemeler totaliter rejim inşaasına giden yolu döşemektedir.'