TMSF’den satılık gayrimenkuller

TMSF, toplam 10 adet gayrimenkul satacak. Söz konusu gayrimenkuller Tuzla ve Adana’da bulunuyor.

TMSF’den satılık gayrimenkuller

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2.Tahsilat Daire Başkanlığı, 10 tane gayrimenkul satacak. Tuzla ve Adana’da yer alan gayrimenkullerin ihalesi için belirlenen tarih ise 28 Temmuz 2015.

SATIŞA ÇIKARILAN 1. GAYRİMENKULUN;

Dosya No : 2007/03

TAPU KAYDI:  Adana  ili, Seyhan ilçesi, İstiklal Mah., 1486 ada, 284 parselde kayıtlı, 10.071,00 m2 miktarlı tarla.

ADRESİ : Sakarya Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:208 A Seyhan / ADANA

İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından, Seyhan Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum belgesine göre 1486 ada 484 parselin; 2009 onay tarihli, 1/1000 ölçekli "Düzenleme İmar Planı” sınırları içerisinde, güney yönde KAKS=1.00 TAKS=0,70 Hmax= 18,50 m, kuzey yönde ise KAKS=2,40TAKS=0,70 Hmax=30,50 m “Ayrık” nizam, "Konut dışı kentsel çalışma alanı” içerisinde kaldığı ( Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları; içerisinde motel ve lokantada bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlar olarak tanımlanmıştır), şifahen edinilen bilgiye göre parselde güney ve doğu yönde yaklaşık 684 m2 terk yapılacak alan olarak görüldüğü, ilgili belediyeden plan notlarının temin edilemediği, Seyhan Belediyesi arşiv kayıtlarında mülklere ait herhangi bir ruhsat ya da mimari proje olmadığının öğrenildiği ifade edilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU : Bilirkişi raporunda;

-satışa konu taşınmazın Adana ili, Seyhan ilçesi,_İstiklal Mahallesi, 1486 ada, 284 parsele kayıtlı 10.071 m2 büyüklüğündeki arsa üzerine inşa edilmiş idari bina ve depo alanından oluşan yapi grubu olduğu;             ^

-parselin güney yönden D400 karayoluna cepheli konumda olduğu, parsele erişim bu cepheden ve parselin batı köşesinden sağlandığı, parsel girişinde güvenlik kulübesi bulunduğu, girişlerin güvenlik kontrolü ile yapıldığı,

-idari binanın zemin kat ve 1. normal kattan oluştuğu, parselin güneyinde inşa edildiği, 1.135 m2 ofis + 440 m2 depo olmak üzere toplam 1.575 m? büyüklüğe sahip olduğu, binanın zemin katında idari ofisler, müdür odası, arşiv, toplantı salonu ve ıslak hacimlerden oluştuğu, binanın 1. normal katının yemekhane hacminden oluştuğu, zeminlerin seramik kaplı duvarların plastik boyalı tavanların ise asma tavan özellikli olduğu, aydınlatmanın spot ışıklandırma ile sağlandığı, pencerelerin alüminyum doğrama iç mekan kapılarının ahşap kapı olduğu, değerleme tarihinde bakımlı durumda olduğu,

-depo alanlarının, parselin kuzeyinde idari binanın arkasında kalan kısımda, parselin kuzey - doğu ve batı sınırına bitişik olarak inşa edildiği, tek kattan oluştuğu, 2.140 m2 büyüklüğe sahip olup, yarı açık sistemde inşa edildiği, çatısı demir profil üzeri galvanizli sac kaplama olduğu, bu alandaki yapılaşma yıpranmış ve bakımsız olması nedeniyle değerlemede baz alınmadığı belirtilmiştir.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 13.650.000 TL (OnüçmilyonaltıyüzellibinTürkLirası) değertakdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT : TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe/ İSTANBUL

Birinci Satış Günü : 28/07/2015 Saat: 15:00 -15:02

İkinci Satış Günü : 04/08/2015 Saat: 15:00 -15:02

İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 93 - 0 212 340 20  56 - 0 212 340 11 90 www.tmsf.org.tr

2-3-4-5-6-7-8-9 VE 10 NUMARALI GAYRİMENKULLERİN;

Dosya No : 2007/03

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Tuzla ilçesi, OrhanlI Mah., 1402 parselde kayıtlı 32.446,58 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki ana taşınmazda yer alan;

ADRESİ : Orta Mah. Atayolu Cad. Erdem Sanayi Sitesi No:15 (C1 Blok 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 Nolu Bağımsız Bölümler C2 Blok 5Nolu Bağımsız Bölüm) Tuzla/İSTANBUL

İMAR DURUMU: Tuzla Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 5347-21080 sayılı resmi imar durumuna göre 1402 parselin; 1/1000 ölçekli ORHANLI SANAYİ BÖLGESİ Uygulama imar Planı kapsamında Hmax:2 kat, Emsal:0,80 kısmen yol kısmen de Küçük Sanayi Alanı’nda kaldığı ifade edilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU : Bilirkişi tarafından, satışa konu kat irtifaklı 9 adet taşınmazdan;

2 numaralı satış sırasında yer alan, (1) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok zemin kat soldan ilk dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,

3 numaralı satış sırasında yer alan, (2) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok zemin kat soldan ikinci dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,'

4 numaralı satış sırasında yer alan, (3) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok zemin kat soldan üçüncü dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,

5 numaralı satış sırasında yer alan, (4) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok zemin kat soldan dördüncü dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,

6 numaralı satış sırasında yer alan, (5) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok 1. normal kat soldan ilk dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu, mahallen (6) nolu dükkan ile müşterek kullanıldığı,

7 numaralı satış sırasında yer alan, (6) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok 1. normal kat soldan ikinci dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu, mahallen (5) nolu dükkan ile müşterek kullanıldığı,

8 numaralı satış sırasında yer alan, (7) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok 1. normal kat, soldan üçüncü dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,

9 numaralı satış sırasında yer alan, (8) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C1 blok 1. normal kat, soldan dördüncü dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,

10 numaralı satış sırasında yer alan, (5) bağımsız bölüm numaralı taşınmazın; C2 blok zemin kat soldan ilk dükkan olduğu, projesine göre ve mahallen brüt 120 m2 alandan oluştuğu,

Mahallen C1 blok 5 ve 6 nolu bağımsız bölümler haricinde taşınmazlar kapalı ve depo olarak kullanıldığından dışarıdan incelendiği, satışa konu bağımsız bölümlerin küçük ölçekli sanayi sitesinde olmasından dolayı otopark sıkıntısının bulunmadığı, sanayi sitesi içerisinde olan dükkânların tavanları yüksek olmasından dolayı sanayi sitesi içerisinde birçok dükkânda asma tavan yapıldığı, ancak dışarıdan inceleme yapılan dükkânlarda bu durumun tespit edilemediği, C1 Blok 5 ve 6 nolu bağımsız bölümlerde asma kat yapılmadığının da tespit edildiği ifade edilmiştir. İHALEMİN YAPILACAĞI YER, MUHAMMEN DEĞERİ, GÜN VE SAAT; TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe/ İSTANBUL adresinde aşağıdaki tabloda gösterilen ve Satış Komisyonu tarafından takdir edilen değer üzerinden belirtilen saatlerde yapılacaktır.

Birinci Satış Günü : 28/07/2015

İkinci Satış Günü : 04/08/2015

irtibat Telefonu : 0 212 340 16 93 - 0 212 340 20 56 - 0 212 340 11 90 www.tmsf.org.tr

ORTAK HÜKÜMLER

1) Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminat yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği taktirde; Bankalar ve/ veya Katılım Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilatın (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (ihale katılımcısının tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekaletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet bayrak numarası verilir.

3) Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz.

4) Satış bedeli peşin para olarak tahsil edilir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan me’sul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.

6) Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir.

7) 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralanın şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den muaftır. Ancak bu muafiyet işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon’a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili olarak doğacak KDV bedelinden "İhaleyi Kazanan" sorumludur. KDV tahakkuk etmesi halinde 150 m2’ye kadar konut vasıflı taşınmazda oran %1, bu miktardan büyük konutlar ile arsa, tarla, dükkan vs. vasıflı taşınmazlar için oran % 18 dir. İhale işlemleri damga vergisi ve tellaliye resminden istisnadır.

8) Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayri men külleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246 inci maddesinin atıfta bulundüğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280 inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır.

10) Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

11) Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II.Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler.

12) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.