TOKİ BDDK binasını ihaleye açtı

TOKİ, BDDK hizmet binasınının arsa satış karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihale ilanına çıktığını açıkladı

TOKİ BDDK binasını ihaleye açtı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) Uluslararası Finans Merkezi'nde yapılacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) hizmet binasının, rası satış karşılığı gelir paylaşımı işi için ihale ilanına çıktığını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ihale ilanı şöyle: '

İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 2 Parselde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3. İhale için başvuracak istekliler ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 TL. (BeşyüzTürk Lirası) yatırarak satın alabilirler.

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 18/11/2014 tarihine ve saat 15:00’ e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5. Teklifler 18/11/2014 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.'

Firma Bilgisi: Toki