TOKİ Isparta projesi 2015

TOKİ 2015 yılında Isparta’ya toplam 334 konut inşa edecek. TOKİ Isparta projesi 2015 için tıklayın.

TOKİ Isparta projesi 2015

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2015 yılında Isparta'ya 334 adet konut kazandıracak. TOKİ Isparta projesi 2015 için ihaleye ise 5 Ocak 2015 tarihinde çıkılacak.

Tünel Kalıp Sistemiyle 334 Adet Konut ile 1 Adet Komutan Konutu, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2'şer Adet Isı Merkezi Binası, Nizamiye Binası, 3'er Adet Amfi Binası, Sundurma, 1 Adet Sosyal Tesis Binası ve Çevre Emniyet Duvarı İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine dair bilgiler aşağıda yer alıyor;

"İhalenin yapılacağı yer: Isparta

İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 500 (beşyüz) takvim günüdür.

Yapılacağı yer: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

Tarihi ve saati: 05.01.2015 - 14:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

*İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

*Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

*Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

*Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

*Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

*Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

*Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

*Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

*Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

*İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

*Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge."

Firma Bilgisi: Toki