TOKİ'ye 1.2 milyon TL’lik çürük konut cezası!

Adıyaman Besni’de inşa ettiği davalık konutların çürük çıkması TOKİ’ye pahalıya mal oldu. Mahkeme TOKİ’ye 1 milyon 231 bin 316 TL’lik ceza kesti

TOKİ'ye 1.2 milyon TL’lik çürük konut cezası!

19 Haziran 2014 / emlakwebv
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çatısı ve duvarları yarılan TOKİ konutları, vatandaşı perişan etti. Davalık olan konutlar çürük çıkınca mahkeme, TOKİ'yi 1 milyon 231 bin 316 TL tazminat ödemeye mahkum etti.

TO­Kİ, il­çe­ye bağ­lı Er­de­moğ­lu Ma­hal­le­si'ne yap­tır­dı­ğı ko­nut­la­rı hak sa­hip­le­ri­ne 2010'da tes­lim et­mişti. Bi­na­la­ra ta­şı­nan ai­le­ler­den ba­zı­sı, in­şa­at­ta "ku­sur" ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le mü­te­ah­hit­ten ek­sik­lik­le­ri gi­der­me­si­ni is­te­di. İl­gi­li fir­ma­nın ko­nut sa­hip­le­ri­nin ta­le­bi­ni ge­ri çe­vir­me­si üze­ri­ne 116 tü­ke­ti­ci, TO­Kİ aley­hi­ne 1. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si'­ne taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Yak­la­şık 4 yıl sü­ren da­va­yı ka­ra­ra bağ­la­yan mah­ke­me, TO­Kİ'nin 116 ki­şi­ye 1 mil­yon 231 bin 316 li­ra öde­me­si­ne hük­met­ti.

Ko­nut­ sahiplerinin avu­ka­tı Fa­tih Meh­met Ter­can yap­tı­ğı açık­la­ma­da TO­Kİ ta­ra­fın­dan in­şa edi­lip tü­ke­ti­ci­ye sa­tı­lan ko­nut­lar­da ek­sik ve­ya ayıp­lı ima­lat tes­pit edil­di­ği­ni söy­le­di. TO­Kİ aley­hi­ne aç­tık­la­rı da­va­nın 20 cel­se sür­dü­ğü­nü an­la­tan Ter­can, "Bi­lir­ki­şi he­ye­ti; bi­na­lar­da ya­lı­tım, do­ğal­gaz te­si­sat, in­şa­at ve çev­re dü­zen­le­me­si baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ko­nu­da ek­sik ve­ya ku­sur­lu iş­ler ya­pıl­dı­ğı­nı tes­pit et­ti” dedi.

Ev sa­hip­le­rin­den Yu­suf Ter­can ise otur­duk­la­rı da­ire­nin ta­va­nın­da çat­lak ol­du­ğu­nu söy­le­di. İn­şa­at­ta is­te­ni­len mal­ze­me­le­rin kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan Ter­can, "En ufak bir ya­ğış­ta ev akı­yor. Tüm ka­pı ve pen­ce­re üst­le­ri sö­kü­le­cek­miş gi­bi du­ru­yor" şeklinde konuştu.

 

Firma Bilgisi: Toki